Новини

25.09.2015международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в София на 6-ти октомври 2015 г.

По инициатива на Европейската комисия, на 6 октомври 2015 г. в „София Хотел Балкан", пл. "Света Неделя", гр. София, ...

24.09.2015Европейската комисия одобри големия проект „Обход на гр. Габрово – Фаза I"

С Решение C(2015) 6606 от 23 септември 2015 година Европейската комисия одобри големия проект „Обход на гр. Габрово - Ф ...

24.09.2015Разплатените средства по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. са над 1,575 млрд. Евро

Разплатени са над 1,575 милиарда евро на бенефициентите, което надвишава 80% от средствата по Оперативна програма „Тран ...

24.09.2015Стартира набирането на проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и н ...

24.09.2015Стартира набирането на проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и наукат ...

23.09.2015Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне чрез системен проект BG05M9OP001-1.006 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на ч ...

23.09.2015В столицата беше даден старт на информационната кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

В столицата беше даден старт на информационната кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образов ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.