Новини

05.10.2015Информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ във Велико Търново

В зала „Преслав" в Интерхотел Велико Търново се проведе информационен ден по Оперативна програма „Наука и образова ...

02.10.2015ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПОЛУЧИ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подадени са първите четири проектни предложения по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ). Изпълнителната а ...

29.09.2015международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в София на 6-ти октомври 2015 г.

Срокът за регистрация на кандидатите, които желаят да участват в международния семинар „Финансовите инструменти по Е ...

28.09.2015Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Във връзка с получени коментари от страна на Министерство на финансите по вече публикуваните Насоки за кандидатстван ...

25.09.2015Удължава се периодът за тестване на модула за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН)

С оглед предоставянето на допълнително време на заинтересованите страни за тестване на функционалностите на ИСУН за еле ...

25.09.2015ПРОЕКТЪТ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020 г. E ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 7, ал. 3 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г., Управляващият орган на Програма з ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.