Регистър на неактуални публични покани по ПМС № 118/2014 г.

ID Публикувана
на
Възложител Описание Разяснения Валидна до (вкл.)Информация за сключени договори
351215.10.2015 г.  Буларх ЕООД  Тръжна документация по BG161PO003-1.1.07-0134 на Буларх ЕООД за провеждане на процедура за избор с публична покана, с предмет: "Избор на доставчик на оборудване – Роботизиран комплекс за заваряване, необходимо за внедряване в производството на иновативен мултифункционален сгъваем велосипед" 22.10.2015 г. 
351130.09.2015 г.  „Вимобайл“ АД  Тръжна документация за провеждане на процедура „публична покана" по ДБФП № СПП-02-19/22.05.2013 г. с бенефициент „Вимобайл“ АД и предмет: "Маркетингово проучване и стратегия за пазарна реализация на иновативната услуга VMobile“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Маркетингово проучване за нагласите на потребителите на смартфони“ Обособена позиция 2 – „Маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновативната услуга VMobile“ 07.10.2015 г. 
351024.09.2015 г.  „Регионален бизнес инкубатор Видин” ДЗЗД  Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, по ДБФП № БИ-02-12/02.02.2012 г., бенефициент „Регионален бизнес инкубатор Видин” ДЗЗД с предмет: „Доставка и монтаж на подвижно оборудване за БИ”. 01.10.2015 г. 
350924.09.2015 г.  „Регионален бизнес инкубатор Видин” ДЗЗД  Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, по ДБФП № БИ-02-12/02.02.2012 г., бенефициент „Регионален бизнес инкубатор Видин” ДЗЗД с предмет: „Доставка на консумативи”. 01.10.2015 г. 
350823.09.2015 г.  „Буларх" ЕООД  Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0134-C0001 с бенефициент „Буларх" ЕООД и предмет: „Избор на доставчик на оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт с две обособени позиции: Обособена позиция № 001 – доставка на 5-осен обработващ център; Обособена позиция № 002 – доставка на Стругов автомат с ЦПУ управление“. 30.09.2015 г. 
350718.09.2015 г.  „Пласт комерс - 93 ООД“ „Доставка и монтаж на линия за миксиране на ПВЦ за нуждите на „Пласт Комерс - 93” ООД, във връзка с изпълнението на договор ANROG 2015/104947 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствените процеси в „Пласт Комерс – 93” за по-устойчиво поведение”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, по Програма Иновации в зелената индустрия.„ 25.09.2015 г. 
350618.09.2015 г.  СНЦ "Зелени Балкани" “Изграждане на басейни и съоръжения по проект „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица.” 01.10.2015 г. 
350518.09.2015 г.  Конфедерация на независимите синдикати в България  Публична покана на Конфедерация на независимите синдикати в България за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Оценка на функционалността на интегрирана интернет базирана многомодулна платформа за предоставяне на информация, консултации и услуги на работниците и служителите/заети лица, изградена в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” 29.09.2015 г. 
350418.09.2015 г.  „Клъстер мъжка мода"АД Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана" с предмет: Създаване на интернет страница и информационни бази данни по ДБФП № BG161PО003-2.4.02-0087-C0001 с бенефициент „Клъстер мъжка мода"АД. 25.09.2015 г. 
350318.09.2015 г.  „Клъстер мъжка мода"АД Тръжна документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана" с предмет: Изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали по ДБФП № BG161PО003-2.4.02-0087-C0001 с бенефициент „Клъстер мъжка мода"АД. 25.09.2015 г. 
350223.09.2015 г.  Буларх ЕООД   Тръжна документация по BG161PO003-1.1.07-0134 на Буларх ЕООД за провеждане на процедура за избор с публична покана, с предмет: "Избор на доставчик на оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт с две обособени позиции: Обособена позиция № 001 – доставка на 5-осен обработващ център; Обособена позиция № 002 – доставка на Стругов автомат с ЦПУ управление" 30.09.2015 г. 
350115.09.2015 г.  Клъстер Мъжка мода АД  Тръжна документация по BG161PO003-2.4.02-0087 на "Клъстер Мъжка мода" АД за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: "Организиране на конкурси и конференции" 23.09.2015 г. 
350011.09.2015 г.  Фондация "Перпетуум-мобиле",  Изготвяне на проектни предложения и анализ "Разходи-Ползи" за четири проектни предложения, в които Фондация "Перпетуум-мобиле" е бенефициент по Програмата INTERREG V-A. 18.09.2015 г. 
349911.09.2015 г.  Фондация "Перпетуум-мобиле" Изготвяне на идейни инвестиционни проекти за проект "Усещане за вино" за нуждите на Фондация "Перпетуум-мобиле" и ЛВИ-Плевен 18.09.2015 г. 
349811.09.2015 г.  Фондация "Перпетуум-Мобиле" "Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект "Рекострукция и обновяване на съществуващ лесопарк, нови къмпинг, спортен комплекс и фазанария в имот 592001, в землището на гр.Кнежа, общ.Кнежа" 18.09.2015 г. 
349711.09.2015 г.  Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“  „Избор на изпълнител за доставка на детски облекла и аксесоари по следните обособени позиции: ОП № 1: Доставка на костюми на приказни герои, паравани за куклен театър, комплект кукли за куклен театър, боички и маски за лице; ОП № 2: Доставка на детски ромски носии; ОП № 3: Доставка на вътрешни обувки; ОП № 4: Доставка на тениски, шапки, пижами и кърпи за ръце.“ Предметът на настоящата поръчка е в изпълнение на ПРОЕКТ BG06-211 "Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени" 18.09.2015 г. 
349611.09.2015 г.  Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“  „Доставка на детски играчки, спортни стоки и стоки за труд и творчество за изпълнение на проект № BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от община Павликени”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG06 «Деца и младежи в риск», Втори компонент «Грижа за деца в риск», по следните обособени позиции: ОП № 1: Доставка на детски играчки; ОП № 2: Доставка на детски комплекти за рисуване; ОП № 3: Доставка на пособия за спор 18.09.2015 г. 
349511.09.2015 г.  Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“  „Извършване на видео заснемане и изработване на филм, извършване на фото заснемане и изработване на фотоалбум, както и изработване на брошури "Народните традиции - багри и мъдрост" по проект № BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от община Павликени”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG06 «Деца и младежи в риск», Втори компонент «Грижа за деца в риск», Дейност 4 "Въвеждане на интегриран подход и съхраняване н 18.09.2015 г. 
349408.09.2015 г.  ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България  Процедура за определяне на изпълнител за услуга с предмет: «ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО ИНТЕГРИРАНЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ И ПОЛЗИ ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ» по проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES" Финансиран в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 23.09.2015 г. 
349107.09.2015 г.  СНЦ "Бургаска регионална туристическа асоциация" Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на пресконференции и обществени обсъждания, както и на посещения на естуарите на р. Ропотамо и р. Велека за представители на пресата” при изпълнение на проект „Модел за интегрирано управление на територията на черноморските естуари“, финансиран по оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 16.09.2015 г. 
Общ брой: 3028
Страница 1 от 152 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
   41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
   61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
   101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
   121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
   141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.