Регистър на прекратени публични покани по ПМС № 15518/2014 г.

ID Публикувана
на
Възложител Описание Разяснения Валидна до (вкл.)Решение за прекратяване
348426.08.2015 г.  Вимобайл АД   Тръжна документация по BG161PO003-1.1.03 / СПП-02-19/22.05.2013 г. на Вимобайл АД за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: "Маркетингово проучване и стратегия за пазарна реализация на иновативната услуга VMobile" по 2 обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – Маркетингово проучване за нагласите на потребителите на смартфони Обособена позиция 2 – Маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновативната услуга VMobile. 04.09.2015 г. 4340
347307.08.2015 г.  "Буларх" ЕООД  Тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0134-C0001, с бенефициент "Буларх" ЕООД с предмет: „Избор на доставчик на оборудване – Роботизиран комплекс за заваряване, необходим за внедряване в производство на иновативен продукт“. 3783_1.1.07_...
14.08.2015 г. 4350
346730.07.2015 г.  Конфедерация на независимите синдикати в България Публична покана на Конфедерация на независимите синдикати в България за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на одит на проект BG051PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” 11.08.2015 г. 4304
346228.07.2015 г.  ДЗЗД ИКТ Клауд Клъстер  Тръжна документация по BG161PO003-2.4.02-0088 на ДЗЗД ИКТ Клауд Клъстер с предмет: "Разработване на Уеб-сайт на клъстера съгласно техническа спецификация" 28.07.2015 г. 4286
344414.07.2015 г.  Конфедерация на независимите синдикати в България Публична покана на Конфедерация на независимите синдикати в България за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на одит на проект BG051PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне KNSB_Answers...
27.07.2015 г. 4293
343506.07.2015 г.  Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна  Тръжна документация(ДМА) по BG161PO003-2.2.01-003 / БИ-02-3/02.02.2012 на "Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна" за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана(без Заповед за назначаване на Оценителна комисия), с предмет: "Доставка и монтаж на дълготрайни материални активи необходими за дейността на Бизнес инкубатор Варна към РАПИВ" pismo 8053.P...
13.07.2015 г. 4256
343406.07.2015 г.  Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна  Тръжна документация по BG161PO003-2.2.01-003 / БИ-02-3/02.02.2012 на "Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна" за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана(без Заповед за назначаване на Оценителна комисия), с предмет: "Извършване на СМР за преустройство и ремонт на части от сграда" 13.07.2015 г. 4257
342623.06.2015 г.  Буларх ЕООД (4 obos poz.)  Тръжна документация по BG161PO003-1.1.07-0134 на Буларх ЕООД за провеждане на процедура за избор с публична покана”, с предмет: "Избор на доставчик на оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт с четири обособени позиции: Обособена позиция № 001 – доставка на Машина за лазерно рязане; Обособена позиция № 002 – доставка на Роботизиран комплекс за заваряване; Обособена позиция № 003 – доставка на 5-осен обработващ център; Обособена позиция № 004 – доставка на Ст 02.07.2015 г. 4261
341811.06.2015 г.  Сдружение "Евроинтегра" Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите, извършени от партньорите по проект: „ЕКО-Образование за здравословна околна среда”, код MIS ETC 336, финансиран по Програмата за Трансгранично Сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 19.06.2015 г. 4227
332327.02.2015 г.  СНЦ "Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството" Публична покана с предмет “Дизайн, предпечат, отпечатване и разпространение на промоционни материали” по проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", финансиран по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013.” 06.03.2015 г. 4135
331926.02.2015 г.  АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ)  Организиране и провеждане на езиково обучение по български език за имигранти- граждани на трети страни. 10.03.2015 г. 4157
329718.02.2015 г.  Клъстер Мъжка мода АД Тръжна документация по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0087-C0001 на Клъстер Мъжка мода АД за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Организиране на конференции".   26.02.2015 г. 4289
329413.02.2015 г.  Конфедерация на независимите синдикати в България Публична покана на Конфедерация на независимите синдикати в България за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на обзавеждане за нуждите на ЦПО-КНСБ” 04.03.2015 г. 4113
329213.02.2015 г.  Нов български университет Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Доставка на техника и оборудване” по проект „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, договор № BG051PO001-3.1.07-0057, финансиран от МОН ОПРЧР. 25.02.2015 г. 4128
328206.02.2015 г.  Конфедерация на независимите синдикати в България Публична покана на Конфедерация на независимите синдикати в България за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Преустройство на конферентна зала КНСБ - 2 етаж за нуждите на ЦПО-КНСБ” KNSB.pdf
16.02.2015 г. 4118
324029.12.2014 г.  Сдружение Общество Идеин Доставка на услуга с предмет „Комуникация, информация и публичност на проект 2(4i)-1.2-1 „Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове (ВКЦ) за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион“, MIS ETC 325, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.” 13.01.2015 г. 4032
322812.12.2014 г.  „БУЛСАН” ЕООД Публична покана на „БУЛСАН” ЕООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Осигуряване на организиран превоз на персонал в БУЛСАН ЕООД” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на № ESF 2203-01-07004. 19.12.2014 г. 4057
321106.10.2014 г.  Бургаски свободен университет  бенефициент по ДБФП №BG161PO003-1.2.02-0022-С0001, наименование на договор: „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в Югоизточен регион”, бенефициент Бургаски свободен университет, внесе за публикуване документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Изготвяне и тестване на демонстрационен пилотен проект: 1. Технология за производство на програмируеми и управляеми модули за управление на процеси посредством следене на температ 15.10.2014 г. 3969
320728.11.2014 г.  Унитрафад ООД  Публична покана на Унитрафад ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на № ESF 2303-04-02008. 05.12.2014 г. 4011
318614.11.2014 г.  “БАР” ЕООД  Публична покана на “БАР” ЕООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на гориво”, по проект № BG051PO001-2.2.03-0153 «Доставяне на социална услуга специализиран транспорт на служителите в «Бар» ЕООД» 24.11.2014 г. 3963
Общ брой: 349
Страница 1 от 18 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.