Протоколи

ПРОТОКОЛ от първото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство (27.03.2012 г., 15:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 
ПРОТОКОЛ от второто заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство (10.05.2012 г., 13:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 
ПРОТОКОЛ от третото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (25.09.2012 г., 15:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала)  
ПРОТОКОЛ от четвъртото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (07.11.2012 г., 15:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала)
ПРОТОКОЛ от петото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (25.01.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) Проект
ПРОТОКОЛ от шестото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство (18.03.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала)
ПРОТОКОЛ от седмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (12.04.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала)
ПРОТОКОЛ от осмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (11.06.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала)  
ПРОТОКОЛ от деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (09.08.2013 г., 10:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала)

ПРОТОКОЛ Окончателен протокол от десетото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство, проведено на 08.01.2014 г.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.