Дневен ред

Дневен ред на първото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (27 март 2012 г.)
Дневен ред на второто заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (10 май 2012 г.)
Дневен ред на третото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (25 септември 2012 г.)
Дневен ред на петото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (25 януари 2013 г.)
Дневен ред на шестото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (18 март 2013 г.)
Дневен ред на седмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (12 април 2013 г.)
Дневен ред на осмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014–2020 г. (11 юни 2013 г.)
Дневен ред на деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (09 август 2013 г.)

Дневен ред на Десетото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.