Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Първо заседание 

Второ заседание    
Трето заседание 
Четвърто заседание    
Пето заседание 
Седмо заседание

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.