Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

 

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува за обществено обсъждане:

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 15.10.2015 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg  

 


 

ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП".


 

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г.  Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията. Промените в проекта на ОПИК, одобрен с РМС 771/17.11.2014, касаят допълването на действия, които да се предприемат за изпълнение на предварителни условия 7.4, 1.1 и 1.2 и редакции, свързани с отразяване на технически бележки.

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г.  Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г.

 

 


 

 

Проведе се Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020   

Презентации от Първото заседание на КН на ОПИК: 

 

Четвърто заседание на тематичната работна група - 01.10.2014 

 

 

Трето заседание на тематичната работна група - 24.04.2014 г.

 

 

Второ заседание на тематичната работна група 11.07.2013 г.
 


  Презентации от второто заседание на ТРГ
  Първо заседание на тематичната работна група 26.04.2013 г.
  Презентации от първото заседание на ТРГ

 

 


 

Индикативна годишна работна програма за 2015 г. 


Променена Индикативна годишна работна програма по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2015 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрена на Първото официално заседание на КН на ОПИК(юни)  Променена Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2015 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрена на Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, проведено на 11 юни 2015 г.ПРОЕКТ на 


Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.