Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Управляващият орган на оперативната програма публикува проект на планираните процедури за 2016 г., с който може да се запознаете в документ "Проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г."

В случай че имате становище по проекта, можете да го изпратите на programming@moew.government.bg. Крайният срок за получаване на становища е 5 октомври 2015 г.  


 

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.