Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Актуализиран към 21.05.2013 г. проект на ОП НОИР 

Актуализиран към 01.11.2013 г. проект на ОП НОИР 

Презентация от общественото обсъждане на проекта на ОП НОИР на 22.05.2013 г. в гр. Пловдив 

Коментари по актуалния проект на ОП НОИР могат да бъдат изпращани от тук  

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.