Работни документи на Европейската комисия

 

Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation A practical guide for ERDF managing authorities 
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The partnership principle in the implementation of the Common Strategic Framework Funds - elements for a European Code of Conduct on Partnership
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 (Part II)
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 (Part I)
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.