ОП "Развитие на човешките ресурси"

 

Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2", Х-та оценителна сесия 
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-2.1.10 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Съюз за стопанска инициатива"  
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-2.1.09 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - КРИБ"
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-2.1.09 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - КРИБ"
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-2.1.07 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - БТПП"
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-2.1.05 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Асоциация на индустриалния капитал в България"
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-2.1.03 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - КНСБ"
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-1.2.01 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент 1"
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"
Одобрени бенефициенти по процедура BG051PO001-5.2-07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3"

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.