Презентации

Categorisation of EU interventions Cohesion policy 2014-2020 John Walsh, DG REGIO Laurent SENS, DG EMPL 
Draft Guidance on ex-ante conditionalities Ad hoc expert meeting 6 March 2013 
Formats envisaged in the Common Provisions Regulation for major projects Third Meeting of the Expert Group on Delegated and Implementing Acts for the ESI Funds 25 March 2013 
Youth Employment Initiative SAWP 22 March 2013 Manuela GELENG, European Commission – DG EMPL 
European Development Fund (EDF) Cooperation between African, Caribbean, Pacific (ACP) countries; Overseas Countries & Territories (OCTs) and Overseas Regions (OR)
European Territorial Cooperation SAWP meeting, 9 July 2012
Additionality of Structural Funds (CPR Article 86, Annex III)
Territorial Development SAWP Meeting, 3 July 2012
Социално-икономически анализ към Национална програма за развитие: България 2020 Презентация от публично обсъждане на приоритетите на България и структурата на програмния период 2014 – 2020 г., проведено на 03.04.2012 г. в СУ „Климент Охридски” 
Предложения за оперативни програми, тематичните цели и водещо ведомство за разработването на всяка програма Презентация от публично обсъждане на приоритетите на България и структурата на програмния период 2014 – 2020 г., проведено на 03.04.2012 г. в СУ „Климент Охридски” 
Connecting Europe Facility Presentation to the Friends of the Presidency 4 November 2011
Community-led local development Articles 28-31 of the Common Provisions Regulation
SEMINAR ON STRATEGIC PROGRAMMING IN COHESION POLICY POST 2013 Towards a Cohesion Policy more focused on outputs and results: The “joint action plan”
EU Cohesion Policy 2014-2020 Proposals from the European Commission

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.