ОП "Административен капацитет"

 • A
 • A
 • A
 • Заглавка

  • A
  • A
  • A
  10.04.2009 | 12:23 Това е съдържанието...
  -->
  Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.