BG11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“

                              

ПРОГРАМА BG11 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Програмен оператор: Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ",

Министерски съвет, Република България
Адрес: 1594 София, ул. „Сердика" № 6-8
тел. +359 2 940 3652/3625; факс: +359 2 940 2519
e-mail: opta@government.bg; www.BG11norwaygrants.bg 

 

 

НОВИНИ

 

НАД 2 МИЛИОНА ЛЕВА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПОЛУЧИ НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА В ПАРТНЬОРСТВО С НОРВЕЖКАТА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ

Финансирането се осъществява по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г

Националното сдружение на общините в Република България получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 139 079, 77 лв. за изпълнението на проект за „Укрепване капацитета на НСРОБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия". Проектът се реализира чрез Програма BG11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество", финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г. Програмен оператор е дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" в Министерски съвет.

Основната цел на проекта е укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и НСОРБ чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с Норвежката асоциация на местните и регионални власти. Партньорът от норвежка страна е организация с богат опит, история и множество примери за добри практики в сферата на местното самоуправление.

Специфичните цели на проекта се изразяват в изграждане на капацитет за развитие на ефективен диалог с централните власти, подобрена рамка и изграждане на капацитет за устойчиво и прозрачно местно финансово управление, както и разработване на ефективни форми на междуобщинско сътрудничество за предоставяне на обществени услуги. Като добавена стойност на проекта може да се посочи непрякото положително въздействие върху гражданите на 264-те български общини, които ще получат по-качествени услуги в резултат от изпълнението на проекта и повишаване капацитета на местните власти.

 

Допълнителна информация

Програма BG 11"Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" създава платформа за подобряване на  компетенциите и партньорството между  българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти, като предлага пакет от мерки, които да се реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Освен проекта, реализиран от Националното сдружение на общините в Република България, програмата финансира и проект "Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество", реализиран от ГД „Управление на териториалното сътрудничество" към Министерството на регионалното развитие.

Информация за Програма BG11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" се публикува регулярно и на уебстраницата www.bg11norwaygrants.bg.

 

 

 

НАД 2 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ДОГОВОРЕНИ ПО ПРОГРАМА BG 11"ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

04.03.2013

 

„Над 2 млн. евро ще бъде общият бюджет на Програма BG11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм", каза по време на приветствието си Н.Пр. Гюру Катарина Викьор посланик на кралство Норвегия в България. „Чрез механизмите на Европейско икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Норвегия заедно с Исландия и Лихтенщайн предоставя на България 126,6 млн. лв., които са предназначени за програми и проекти в различни области, като опазване на околната среда, правосъдие и вътрешни работи, опазване на културното наследство, човешко и социално развитие, подкрепа на гражданско общество",

Програмата създава платформа за изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти, като предлага пакет от мерки, които да се реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Дейностите са свързани с обмен на опит и знания между публичните институции и местните и регионални власти в Норвегия и България. Целевите групи на програмата са българските публични институции, местните и регионалните власти, както и гражданското общество, бизнеса, културните институции и политическите лидери в търсене на сравнителен подход върху тенденции и най-добри практики.

 

Министърът по управление на средствата от ЕС в оставка, Томислав Дончев поздрави гостите по случай откриващото събитие на програмата и благодари на държавите донори за солидарността и разбирането по време на преговорите. Той насърчи представителите на общините да използват възможностите за кандидатстване, които им се предоставят от двата финансови механизма и ще бъдат налице още тази година.

Гости на събитието бяха представители на програмните партньори на страната донор - Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия баренцов секретариат, които представиха своите организации. Г-жа Гинка Чавдарова /Националното сдружение на общините в Република България/ и г-жа Мария Дузова /ГД „Управление на териториалното сътрудничество" в Министерство на регионалното развитие и благоустройство/ представиха проектите в качеството си на бенефициенти по програмата. Националното координационно звено представи възможностите за кандидатстване на общините по двата финансови механизма.

 

ПЪРВИ ДВУСТРАНЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА BG 11 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

01.03.2013

  

На 27 февруари 2013 г., в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе първият двустранен семинар по програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-20014 г., организиран от програмния оператор - дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" в АМС.

Семинарът, с надслов „Възможности и предизвикателства пред общините в България, с фокус върху трансграничните региони" събра кметовете на общини Sør-Varanger и Trysil от Норвегия с българските им колеги от общините Кюстендил, Крумовград и Трън. Те обмениха опит за работата на местните власти, тяхната организация, проблемите и решенията, които ги съпътстват в ежедневието, представяйки общините си пред гостите на семинара.

Приветствия към участниците отправиха заместник-посланикът на посолството на Норвегия г-жа Дагфрид Йортхул и г-жа Ирена Първанова - ръководител на програмния оператор.

Бенефициентите - Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Националното сдружение на общините в Република България участваха в семинара представяйки съответно българското регионално развитие, със специален акцент върху отношенията център-периферия и балкански трансграничните отношения, и възможностите и предизвикателствата пред българските местни власти. Отделено беше време и за представяне на двата проекта по програмата, които предстои да бъдат подписани.

Гости на семинара бяха и представители на Националното Координационно звено - дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС"

Програмата BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" цели да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия. Общият бюджет на двата предефинирани проекта е 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 Евро.

 

ВТОРИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

27.02.2013


Вчера в резиденция Бояна беше проведен Вторият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

По време на заседанието бяха дискутирани теми свързани с двустранния фонд, националното законодателство и Регламента на програмата. Беше обстойно обсъден проекта на договор за предоставяне на БФП на бенефициентите по програмата - Националното сдружение на общините в Република България и ГД "Управление на териториалното сътрудничество" Министерство на регионалното развитие и благоустройството, който предстои да бъде подписан в следващите седмици. Разисквани бяха сроковете за подаване на междинни и окончателни отчети и схемата на плащания по проектите. В дневния ред беше включено обсъждане на плановете за бъдещи дейности през 2013 г., както по двата проекта, така и по програмата. На заседанието беше представен комуникационния план по програмата и текущите дейности изпълнявани по него до момента.

Участници в заседанието бяха представители норвежките партньори - Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия баренцов секретариат, представители на бенефициентите Националното сдружение на общините в Република България и ГД "Управление на териториалното сътрудничество" Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представители на Посолството на Кралство Норвегия в София, наблюдатели от страна на ИА „Одите на средствата от ЕС" Национален фонд".

Програмата BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" цели да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия. Общият бюджет на двата предефинирани проекта е 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 Евро.

 

 

 

ПЪРВИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

22.10.2012

  

На 18 октомври 2012 г. в резиденция Бояна беше проведен Първият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. По време на заседанието бяха представени програмния оператор - Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" в Администрация на Министерския съвет, програмните партньори от страна на донора - Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия Баренцов секретариат. Програмата на комитета включваше представяне и обсъждане на двата предефинирани проекта, които предстои да бъдат сключени, дискусии за бъдещите активности и събития във връзка с изпълнение на програмата, коментиране на вътрешните правила за работа, работния план на комитета и др. Като наблюдатели присъстваха представители на Националното координационно звено - дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС, посолството на Кралство Норвегия в София, сертифициращия и одитиращия орган - дирекция „Национален фонд" и ИА „Одит на средствата от ЕС", както и представители на бенефициентите.

Програмата BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" цели да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия. Общият бюджет на двата предефинирани проекта е 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 Евро.

Първият проект, с бенефициент „Национално сдружение на общините в Република България" и общо допустими разходи 1 093 694 евро е „Укрепване на капацитета на Националното сдружение на общините в Република България и българските общини чрез сътрудничество с Норвежката асоциация на местните и регионални власти". Той цели развитие на ефективен диалог с централните власти, подпомагане дейността на местните власти, изграждане на капацитет за устойчиво и прозрачно местно управление, както и създаване на форми на междуобщинско сътрудничество за предоставяне на обществени услуги.

Вторият проект - „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" цели популяризиране на добри трансгранични връзки за насърчаване на устойчиво развитие, генериране на данни за трансграничните връзки и работа с журналисти и експерти за адекватно медийно отразяване и анализ на ситуацията в граничните райони. Бенефициент е ГД „Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ, а общо допустими разходи по проекта са 1 076 471 евро.

Сътрудничеството с програмните партньори от страна на донора ще допринесе за развитието на мрежи, обмен на знания и разпространение на най-добри практики. То ще осигури на администрациите и публичните власти в България подходяща рамка за сътрудничество със сродни организации в Норвегия, с цел развитие на модерна и ефективна администрация. Проектите са с период на изпълнение до 4 години и се планира да стартират в края на 2012.

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.