Процедури по ЗОП с изтекъл срок

Запитване за индикативна оферта за предоставяне на услуга по реда на ЗОП за изграждането и поддържането на Групов архивен фонд към министъра по управление на средствата от ЕС

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и настройка на софтуер за създаване на система за организация на работния процес в Централното координационно звено (ЦКЗ), техническа поддръжка на софтуера и провеждане на обучения на служителите от ЦКЗ за работа със софтуера" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013" (ОПТП), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, доразвиване и оптимизация на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg"

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на медиен мониторинг и контент анализи"във връзка с Проект №0041-ЦИО-3.1 „Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ"

Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Провеждане на редовни и изнесени обучения и семинари за бъдещи и настоящи потребители на ИСУН"

 

„Доставка на компютърна и офис техника и удължена гаранционна поддръжка на част от техниката, разделена на четири обособени позиции: <br>І. Oбособена позиция: Компютърна и офис техника по проект № 0042-ЦКЗ-1.1 „Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите в Централното координационно звено"; <br>ІІ. Oбособена позиция: Компютърна и офис техника по проект № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси"; <br>ІІІ. Oбособена позиция: Компютърна техника по проект № 0040-ЦКЗ-2.2 „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН";<br>ІV. Oбособена позиция: Компютърна техника по проект № 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg."

 

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България

 

Документация за обществена поръчка ПО ЗОП, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ, С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2007-2013" И БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Срокът за подаване на оферти за доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов автомобил се удължава до 7 октомври 2011г. Документацията можете да видите тук.

 

 

Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет "Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов автомобил"

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България"

Документацията относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България" можете да видите тук.

 

 

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изграждане на детски екостационар „Бели брези" в Природен парк „Витоша" във връзка с проект BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България" с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 - EEA FM.

Копие от документацията можете да закупите до 07.09.2011г. в офиса на Дирекция Природен парк „Витоша: София 1303, ул. Антим I № 17 или да я изтеглите от http://www.park-vitosha.org/.  

Срокът за получаване на оферти е 14.09.2011г. до 13:00 часа. Отварянето на получените оферти ще се проведе на 14.09.2011г. от 14:00 часа в Дирекцията на Природен парк „Витоша".

Пълния текст на обявата можете да видите тук.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.