Процедури за избор на изпълнител

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 2/ 18.09.2014 г.  за услуга с предмет "Писмени препоръки за актуализиране на План за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море" по дейност 1 по проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 1/ 18.09.2014 г. за услуга с предмет "Анализ на мрежата Натура 2000 по р. Дунав и изготвяне на предложение за мерки режими за опазване на есетровите риби" по дейност 4 проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”

Програмни оператори по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм:

БГ02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и БГ03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги": http://www.moew.government.bg/?show=123

БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници": http://www.mi.government.bg/bg/pages/bg-04-programm-138.html

БГ05 „Фонд за неправителствени организации": http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1

БГ06 „Деца и младежи в риск": http://bg06eeagrants.bg/

БГ07 „Инициативи за обществено здраве": http://www.bg07eeagrants.bg/bg/новини/

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства": http://culture-eea-bg.org/bg/

БГ09 „Фонд за стипендии": http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

БГ10 „Иновации за зелена индустрия": http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/en/Bulgaria/Startside/

БГ11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество": http://bg11norwaygrants.bg/

БГ12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак" и БГ13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност": http://www.dmp.mvr.bg/Norw_fin_mechanism/default.htm

БГ14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в съдебната власт"  и БГ15 „Корекционни услуги включително без прилагане на мерки за задържане": https://mjs.bg/132/

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.