Покани за набиране на проектни предложения

Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск"

Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството на образованието и науката обяви  началото на втория конкурс за набиране на проектни предложения.

В рамките на процедурата общините или сдружения от общини  ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения по компонент 2: Грижа за деца в риск.

Крайният срок за подаване на проектите е 5 септември 2013 г.

Пълният текст на обявата, насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения,могат да бъдат намерени тук, както и на Интернет страницата на програмния оператор http://www.mon.bg/below/eeagrants.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Документи за кандидатстване

 

Изтече крайният срок за набиране на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия", финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

На 15.04.2013 г. изтече крайният срок за набиране на проектни предложения по програма „BG10 Иновации за зелена индустрия", финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

В Иновация Норвегия са получени общо 42 проектни предложения на стойност 22 398 247 евро, при наличен финансов ресурс по програмата от 11 578 000 евро. Кандидатствали са 25 юридически лица, извършващи икономически дейности и 17 от неправителствения и публичния сектори.

Повече информация за програмата „Иновации за зелена индустрия" http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/.

 

Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск"

Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството на образованието, младежта и науката обяви  началото на първия конкурс за набиране на проектни предложения.

В рамките на два месеца общините, които са административни центрове на областите в Република България ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения по компонент 1: Грижа за младежи в риск.

Крайният срок за подаване на проектите е 30 април 2013 г.

Пълният текст на обявата, насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения,могат да бъдат намерени тук, както и на Интернет страницата на програмния оператор http://www.minedu.government.bg/left_menu/projects/

Обява на набиране на проектни предложения. 

Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации по ФМ на ЕИП

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Фондация „Отворено общество", съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи", обявяват началото на първия конкурс за набиране на проектни предложения.

В рамките на два месеца неправителствени организации ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление", „Социално включване и овластяване на уязвими групи", „Устойчиво развитие и опазване на околната среда", „Изграждане на капацитет на НПО".

Крайният срок за подаване на проектите е 1 април 2013 г.

Подробните насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения са публикувани на интернет страницата на Програмата http://www.ngogrants.bg/ .

Програмният оператор ще проведе информационни дни в периода 12 - 26 февруари 2013 г. в градовете Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас, София.

 

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма „иновации за зелена индустрия", финансирана по линия на норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Стартира набирането на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия", която има за цел подобряване на конкурентноспособността на т.нар. „зелени" предприятия, включително подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия, насърчаване на зелените иновации и предприемачество.

Мотото на програмата „Иновации за зелена индустрия" е: Добре за бизнеса - добре за околната среда. „Иновации за зелена индустрия" е програмна област в рамките на Норвежкия финансов механизъм и цели да допринесе за намаляването на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепването на двустранните отношения между Норвегия и страните-бенефициенти.

Прилагането на Норвежкия финансов механизъм ще бъде съпътствано с най-висока степен на прозрачност, отчетност, финансова ефективност, както и ще се прилагат принципите на добро управление, устойчивост, равнопоставеност на половете и равни възможности.

Програмен оператор е държавната агенция „Иновация Норвегия", към Норвежкото министерство на търговията и промишлеността и норвежките областни съвети.

Общият размер на средствата за подкрепа на проекти по програмата е  11‘678 ‘100 евро.

Общият размер на средствата по Фонда за подготовка на проекти по двустранните отношения е  100 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване за индивидуални проекти е 15.04.2013 год., 12.00 ч. норвежко  време.

Крайните срокове за кандидатстване по фондовете за двустранни отношения са:

31.01.2013 год., 12.00 ч. норвежко време, за фонда за подготовка на проекти.

15.03.2013 год., 12.00 ч. норвежко време, за фонда за подкрепа за пътувания.

Повече информация за програмата „Иновации за зелена индустрия" http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/.

Обява за набиране на проектни предложения и насоки за кандидатстване

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.