Социологически проучвания

Общественото мнение за Оперативна програма „Транспорт 2007-2013” Резултати от социологическо проучване, представително за населението на България на възраст над 15 години, проведено през периода 3 - 13 август 2012 г. 
Оперативна програма „Транспорт”: Канали за комуникация Резултати от социологическо проучване, представително за населението на България на възраст над 15 години, проведено през периода 10 - 20 август 2012 г. 
Общественото мнение за: Новите отсечки на АМ „Тракия” Резултати от социологическо проучване, представително за населението на България на възраст над 15 години, проведено през периода 17-27 август 2012 г. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.