ГОДИШНА СРЕЩА

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ

„МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ"

БЕ ПОДПИСАНО ПО ВРЕМЕ НА ГОДИШНАТА СРЕЩА ПО БЪЛГАРО - ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

По време на Четвъртата годишна среща по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, официално бе подписано споразумението за проект „Методическа подкрепа за развитие на зелени обществени поръчки в България".

Така, с подписите на Ръководителя на Националното координационно звено в администрацията на Министерския съвет (НКЗ) - г-жа Марияна Кордова и изпълнителния директор на ИАНМСП - г-жа М. Захариева от българска страна и от швейцарска страна - НП Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария в България бе даден старт на изпълнението на този проект. Oбщият бюджет на проекта е 545 000 швейцарски франка, в т.ч. 463 250 швейцарски франка, швейцарски принос.

Целта на проекта е създаване на условия за системно, целенасочено и последователно развитие на "зелени" обществени поръчки в страната, включително разработване на цялостен модел за "зелени" договори по обществени поръчки. Изпълнителна агенция по този проект e Агенцията по обществени поръчки, а Междинен орган е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Церемонията бе проведена на 18 март 2015 г. в Резиденция „Бояна", гр.  София по време на Годишната среща на Програмата.

Годишната среща бе открита и водена от ръководителя на НКЗ. Участие взеха г-н Адриан Метр, заместник-директор „Сътрудничество с Източна Европа" в Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), г-н Хуго Бругман, ръководител на отдел „Принос към разширяването на Европейския съюз" в Държавния секретариат за икономически въпроси (SECO), представители на Посолството на Конфедерация Швейцария в София, ръководителите на Разплащателния и Одитния орган, както и представители на междинните органи, изпълнителните агенции и НКЗ.

По време на срещата ръководителят на НКЗ подчерта съвместните усилия на двете страни при постигането на успешното договаряне на 100% от средствата по Българо-швейцарската програма за сътрудничество - „Това беше и целта, която беше поставена по време на миналогодишната среща и  и се радвам да съобщя, че целта е постигната".

„....Виждам, осезаеми резултати от нашите проекти и мисля, че върху това трябва да се съсредоточим и в бъдеще. Бенефициентите в трябва да бъдат в центъра на фокуса на нашата работа....", заяви Негово Превъзходителство Денис Кнобел - Посланик на Конфедерация Швейцария в България.

По време на срещата, НКЗ представи Годишния доклад за изпълнението на Българо - швейцарската програма за 2014 г. като бяха докладвани конкретните резултати, свързани с изпълнението на програмата. И двете страни имаха възможност да разгледат и да обсъдят въпросите, свързани с изпълнението на програмата.

Ръководителят на Швейцарския офис, отговарящ за програмата в швейцарското посолство в София, представи напредъка по тематичните фондове на програмата, както и перспективите за изпълнението на проектите им през 2015 г.

Съгласувани бяха предстоящите действия за 2015 г. в рамките на прилагане на насочен към конкретни резултати подход при управлението, наблюдението и контрола на програмата. Подчертано беше, че подсилването на административен капацитет на ИА, МО и НКЗ  ще гарантира ефективното й изпълнение.

 

 

ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО БЪЛГАРО - ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Третата годишна среща по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз се проведе на 12 март 2014 г. в хотел „Империал", гр.  Пловдив. Срещата бе водена от г-жа Марияна Кордова, директор на дирекция "Мониторинг на средствата от ЕС" - Ръководител на Националното  координационно звено (НКЗ)  и г-н Матия Поретти - ръководител на Офиса на швейцарската помощ към посолството на Конфедерация Швейцария в София (SCO).

 

На събитието присъстваха Нейно Превъзходителство г-жа Регина Ешер - Посланик на Конфедерация Швейцария в България, г-н Улрих Щутцингер, началник на отдел в Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), г-жа Бригит Брухин, заместник-началник на отдел в Държавния секретариат за икономически въпроси (SECO), представители на SCO, ръководителите на Разплащателния  и Одитния орган, както и представители на НКЗ.

  

По време на срещата НКЗ представи Годишния доклад за изпълнението на Българо - швейцарската програма за 2013 г.В него са посочени конкретните резултати, свързани с реализираните дейности на програмата по приоритетните оси. В рамките на проведената дискусия двете страни имаха възможност да разгледат и да обсъдят конкретни въпроси, свързани с конкретни проекти по програмата.

По отоношение на текущия напредък НКЗ представи, че общо 96% от наличните средства са или предварително договорени (37%) или окончателно договорени (59%). Направени са и две промени в нормативната уредба през отчетния период,  - изменение на приложение 1, 2, 3 и 5 от Рамковото споразумение и приложение 4, което е в процес на финализиране), с цел да се осигури гладкото изпълнение на Програмата.

Г-н Матия Порети, представи напредъка по тематичните фондове на програмата, както и перспективите за изпълнението им и програмата като цяло през 2014 г.

В присъствието на Нейно Превъзходителство г-жа Регина Ешер участниците и от двете страни, изразиха своето задоволство от постигнатите резултати през изминалата година и доброто сътрудничество резултати. Допълнителните конкретни стъпки, които трябва да бъдат предприети бяха обсъдени и договорени, като беше приет работен план за 2014 година.

Документи и дневен ред от проведената годишна среща

 

 

На 16 март 2012 г. в с. Черневци, община Габрово се проведе първата Годишна среща по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Срещата на високо ниво отбеляза постигнатите резултати по Програмата, плодотворното двустранно сътрудничество и добрата административна и нормативна база, установена от българските институции за нейното ефективно изпълнение. Срещата беше председателствана и водена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз и Ръководител на Националното координационно звено по Програмата, Томислав Дончев.

 

В присъствието на Нейно Превъзходителство г-жа Регина Ешер - Посланик на Конфедерация Швейцария, представители на Държавният секретариат по икономически въпроси  (SECO) - г-н Хуго Бругман и г-жа Франциска Келер, и г-н Ролан Питон от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), представители на Посолството на Конфедерация Швейцария и българските институции, включени в процеса на изпълнение на Програмата, НКЗ представи постигнатият напредък и ангажираността на страната ни с целите и задачите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Емблематично за приноса на подкрепата, предоставена от Швейцария  към целите и приоритетите на политиката по сближаване на Европейския съюз, беше участието на г-н Реналдо Мендметс от Европейската комисия.

 

Резюме на протокола от проведената годишна среща

Документи и дневен ред от проведената годишна среща

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.