Процедури

                                                            

Процедура за директно предоставяне на БФП без определен срок за кандидатстване - електронно

подаване на проектни предложения чрез ИСУН / електронно отчитане на проекти чрез ИСУН

 

АРХИВ

 

 

 

Процедура №BG161PO002-3.3.02 "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове"  

Насоките за кандидатстване ОИЦ_версия 5 На 03.04.2015 г. беше утвърдена Версия 5 на Насоките за кандидатстване по процедура с определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ” с наименование: „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове“. По-важните изменения в Насоките за кандидатстване са: ∙ увеличаване на максималните стойности на БФП по проектите за отделните групи бенефициенти; ∙ въвеждане на ограничения на някои от допустимите разходи, считано от 12.06.2015 г.; ∙ увеличаване на срока за изпълнение на проектите от 47 на 53 месеца (до 12.12.2015 г.)

 

 

АРХИВ 

 

Процедура за директно предоставяне на БФП за финансиране на възнаграждения

АРХИВ   

 

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.