Иконометричен модел

Техническа документация на модела СИБИЛА Дава поглед върху използваните данни, теоретичната рамка и структура, емпирична оценка и валидация, както и техническите приложения.  

Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС Общ преглед на практиката в оценката на въздействието на структурните фондове в останалите страни-членки на ЕС 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.