КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

 

Проведено Присъствено заседание на Комитета за наблюдение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

 

На 10 януари 2014 г. в гр. София се проведе присъствено заседание на Комитета за наблюдение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Събитието отбеляза постигнатите резултати по Програмата, ползотворното двустранно сътрудничество, отличната координация между българските и швейцарски партньори и добрата административна и нормативна база за ефективно изпълнение на програмата.

Заседанието бе председателствано и водено от директорът на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС" в администрацията на Министерския съвет и Ръководител на Националното координационно звено по Програмата, г-жа Марияна Кордова.

В присъствието на г-н Матиа Порети - ръководител на офиса за изпълнение на швейцарския принос в Посолството на Конфедерация Швейцария и представители на българските институции, включени в процеса на изпълнение на Програмата, НКЗ представи постигнатият напредък и ангажираността на страната ни с целите и задачите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Представители на „Столичен електротранспорт" ЕАД представиха проекта „Модернизирани трамваи за гр. София".

Главният секретар на Агенция по обществени поръчки  представи разработеното проектно предложение „Методическа подкрепа за развитието на „зелените" обществени поръчки в България" в тематична област  „Насърчаване на частния сектор".

Двата проекта бяха подкрепени от членовете на КН с единодушие.

Материалите от проведеното заседание и протокола може да бъдат намерени тук.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.