Конкурс за най-добър проект

Проект „Галванична линия за антикорозионно покритие никел-хром" по Оперативна програма „Развитие конкурентоспособността на българската икономика". Бенефициент: „26 МАЙ" ЕООД - гр. Благоевград  

Проект „Свободно време - свободен избор" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров" - гр. Севлиево

Проект „Ученически център „Енергия" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" - гр. Варна

Проект „Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра" по Оперативна програма „Регионално развитие". Бенефициент: Община Силистра

Проект „Работилница на мечтите - шанс за защитена заетост и социално включване в общността" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: Община Велико Търново в партньорство със сдружение „Център за социални инициативи" - Велико Търново

Проект „Подобряване на жизнената среда в гр. Свиленград чрез рехабилитация на обществени зелени площи" по Програма за развитие  на селските райони. Бенефициент: Община Свиленград

Проект „Европейски дом за нашите деца" по Оперативна програма „Регионално развитие". Бенефициент: Община Свиленград

Проект „По-добри услуги - по-доволни граждани" по Оперативна програма „Административен капацитет". Бенефициент: Община Свиленград

Проект „Общност ориентирана към подобряване на услугите за отглеждане на деца в община Габрово" чрез Финансовия Механизъм на ЕИП. Бенефициент: Община Габрово в партньорство с Фондация „Грижи за деца с увреждания" Детска ясла „Зора"

Проект „Построяване на Вавилонската кула" по програма „Младежта в действие" на ЕК. Бенефициент: Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи - Плевен в партньорство с Българо-германски център за професионално обучение - Плевен и Сдружение „Развитие на личността и човешките общности"

Проект „Разширение на метрото по отсечките: пътен възел Надежда - Централна ж.п. гара - пл. „Св. Неделя" - бул. „Черни връх" по Оперативна програма „Транспорт". Бенефициент: „Метрополитен ЕАД"

Проект „За едно по-различно ежедневие в училище" (Презентация на ученически център за изкуства, информация и забавления) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: СОУ „Димитър Благоев" - град Свищов

Проект „Обновяване и модернизация на Читалище „Земеделец - 1899" в село Козаревец по Оперативна програма „Регионално развитие". Бенефициент: Община Лясковец

Проект „Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите" по Програма ФАР. Бенефициент: Община Правец с партьор ОУ „Васил Левски" село Видраре  

Проект „Искам да ти разкажа приказка ..." по Програма „Учене през целия живот", Секторна програма Коменски на ЕК. Бенефициент: Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" - Видин в партньорство с 6 училища от 5 страни

Проект „Ученическа академия по археология и екология" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: „Европейски възможности за развитие и образование" в партньорство с 22 СОУ „ Г. С. Раковски"

Проект „Клуб по екология и устойчиво развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: ПМГ „Проф. Емануил Иванов" - гр. Кюстендил

Проект „Защитено жилище за млади хора с увреждания" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: Сдружение „Равновесие" - гр. Бургас

Проект „Изграждане на Мултифункционален център за ключови природозащитни дейности „НАТУРА 2000" по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Румъния. Водещ партньор:
Клуб „Приятели на Природен парк „Врачански Балкан"

Проект „Напълно функциониращ хоспис" по Програма ФАР. Бенефициент: Дружество „Хоспис Медихелп" ООД, гр. Левски

Проект „Отделение за остри психиатрични разстройства към МБАЛ Левски" по Програма ФАР. Бенефициент: „МБАЛ - Левски" ЕООД, гр. Левски 

Проект „Подкрепа за независим живот чрез предоставяне на услугата „домашен помощник" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: Община Левски

Проект „Пътна настилка на ул. „Александър Стамболийски" от ОК152 до ОК105", гр. Левски по Програма САПАРД

Проекти „Да научим повече от занаята", „В ателиетата прекрасни - талантливи ще пораснем" и „Училище и бизнес - ръка за ръка" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Проект „Избор за достоен живот и независимост" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент: Фондация „Св. Архангел"

Проект „Станция за отпадните води на гр. Сопот и с. Анево" по Оперативна програма „Околна среда". Бенефициент: Община Сопот

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.