Процедури по ПМС 55 от 12.03.2007 г.

Информация за сключен договор по проведена публична покана по ДБФП BG161PO003-1.1.05-C0001/15.02.2013г. с бенефициент "Хидромад Русе" ЕАД  информация за сключен договор по проведена публична покана с предмет Избор на изпълнител за осъществяване на външни услуги по проекта с две обособени позиции: Oбособена Позиция 1 "Разработване на технико-икономическа оценка на вариантните технически проекти на изобретението - Многолопатъчна хидрокинетична турбина за производство на енергия; Изготвяне на комплексна икономическа, финансова и техническа оценка на Системата от многолопатъчни хидрокенетични турбини за производство на енергия" Обособена позиция 2 "Провеждане на структурирано пазарно проучване за разработване на маркетингова стратегия за реализация на системата от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия" по ДБФП BG161PO003-1.1.05-C0001/15.02.2013г. с бенефициент "Хидромад Русе" ЕАД
Информация за сключен договор на бенефициент "Оптикс" АД, ДБФП BG161PO003-2.3.01-0048-C0001 Информация за  сключен договор на бенефициент "Оптикс" АД, ДБФП BG161PO003-2.3.01-0048-C0001, от проведена процедура открит избор по реда и условията на ПМС55/2007 г., с обект "Доставка на машини за оптична обработка и софтуер за енергиен мениджмънт", за обособена позиция 3 Машина за диамантено строгуване- 1бр
Информация за сключен договор Бенефициент Джи Ка 1 ЕООД; BG161PO003-1.1.05-0185-C0001  Информация за сключен договор за изпълнение между бенефициента „ДЖИ-КА 1” ЕООД, ДБФП BG161PO003-1.1.05-0185-С0001 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” и изпълнителя ЕТ „Експрес ойл - Веселин Георгиев“ , в резултат на проведена процедура "Открит избор" по ПМС № 55/2007 г. с предмет: “Осигуряване на консултантски услуги по обособени позиции“. Договорът с определения изпълнител по: Обособена позиция 7. "Възлагане на изработка по технически задания: Електромобил "ДЖИ-КА" ; Енергийна централа "ДЖИ-КА 1" Обособена позиция 8: "Разработка и изграждане на устройства за управление и регулиране на електрическата енергия" е сключен на 11.09.2013 г.
Информация за сключен договор за изпълнение между бенефициента „ДЖИ-КА 1” ЕООД, ДБФП BG161PO003-1.1.05-0185-С0001 и изпълнителя „ЕВРОТОН КОНСУЛТИНГ“ ООД  Информация за сключен договор за изпълнение между бенефициента „ДЖИ-КА 1” ЕООД, ДБФП BG161PO003-1.1.05-0185-С0001 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” и изпълнителя „ЕВРОТОН КОНСУЛТИНГ“ ООД, в резултат на проведена процедура "Открит избор" по ПМС № 55/2007 г. с предмет: “Осигуряване на консултантски услуги по обособени позиции“.
Информация за сключени договори по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0428-C0001, "ТЕХНООПТИК" ООД  Информация за сключени договори с "Сатисло" АД за обособена позиция 1 - Центрираща машина и с "Циголот" ООД за обособена позиция 2 - Интерферометър за качествен контрол, след проведена процедура „открит избор” с предмет: „Доставка, монтаж и първоначално изпитване на машина за оптична обработка и измервателен уред” по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0428-C0001, "ТЕХНООПТИК" ООД
Информация за сключен договор по ПМС 55 „ДЖИ-КА 1” ЕООД, ДБФП BG161PO003-1.1.05-0185-С0001  Информация за сключен договор за изпълнение между бенефициента „ДЖИ-КА 1” ЕООД, ДБФП BG161PO003-1.1.05-0185-С0001 по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” и изпълнителя „Агенция за регионално икономическо развитие“ СНЦ, гр. Сливан, в резултат на проведена процедура "Открит избор" по ПМС 55 с предмет:“Осигуряване на консултантски услуги по обособени позиции“
Информация за сключен договор на бенефициента УНИПОС ООД, ДБФП № 2ИПП-02-55/31.08.2012  Информация за сключен договор за изпълнение между бенефициента УНИПОС ООД, ДБФП № 2ИПП-02-55/31.08.2012 по процедура BG161PO003-1.1.04""Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"" и изпълнителя"АЛГО-Н" ООД, в резултат на проведена процедура "Открит избор" по ПМС 55 с предмет: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване в три обособени позиции: ОП1. Шприц машина, ОП2. Компресор и ОП3 Телфер."
Информация за сключен договор от бенефициент "Прогрес" АД, ДБФП BG161PO003-2.3.01-0044-С0001  информация за сключен договор, представена от бенефициент "Прогрес" АД, ДБФП BG161PO003-2.3.01-0044-С0001, след проведена процедура за избор на изпълнител - открит избор по ПМС 55/2007 г. с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции: Обособена позиция 2 - Инсталация за рециклиране на отработени леярски формовъчни и сърцеви смеси".
Информация за сключен договор по ДБФП № BG161PO0003-2.3.01-0042-C0001, с бенефициент „Аурубис България" АД  Информация за сключен договор с „Билфингър Уотър Технолоджис" ООД, след проведена процедура открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация (монтиране и първично изпитване) в "Аурубис България" АД на Филтър преса за изсушаване на фаялит - 1 брой" по ДБФП № BG161PO0003-2.3.01-0042-C0001, с бенефициент „Аурубис България" АД
Информация за сключен договор по ДБФП № 4МС-02-25/27.04.2012 г., с бенефициент „Пападопулус и син“ ООД  Информация за сключен договор с „Ентерсофт акционерно дружество за производство и търговия на софтуер и услуги" АД, след проведена процедура открит избор с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС", Обобособена позиция №2 "Закупуване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на СУОС"“ по ДБФП № 4МС-02-25/27.04.2012 г., с бенефициент „Пападопулус и син“ ООД.
Информация за сключен договор по ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0342-C0001, "Евро трейд М" ООД  Информация за сключен договор с избран изпълнител - "Имекс Дъш Тиджарет Ве Мюмессиллик лимитед Ширкети, Истанбул, Турция, във връзка с проведена процедура открит избор с обект: "Доставка и монтаж на производствена линия за флексо-печат", в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0342-C0001, с бенефициент "Евро трейд М" ООД
Информация за сключен договор на бенефициент "Кейбъл Груп" ООД, ДБФП 4МС-02-60/27.04.2013 г.  3 сключени договора на бенефициент "Кейбъл груп" ООД, 4МС-02-60/27.04.2013 г., от проведена процедура открит избор по реда и условията на ПМС55/2007 г., с обект "Закупуване на дъготрайни активи: Сървър, Компютърна конфигурация, Непрекъсваем ТЗИ UPS, Шкаф комуникационен, Архивиращо мрежово устройство с 3 бр. хард дискове към него и преносим компютърр Универсален уред за измерване и анализ на електрически величини, Специализиран софтуер за управление на ресурсите ERP система. ": Обособена позиция 1: "Закупуване на дълготрайни материални активи : компютърна конфигурация, Сървър, Непрекъсваем тзи, шкаф комуникационен, архивиращо мрежово устройство 3 бр. хард дискове към нето и преносими компютри " Обособена позиция 2: "Закупуване на дълготрайни материални активи : Униварсален уредза измерване и анализ на електрически величини /импеданс на контура "фаза - защитен проводник, съпротивление на изолация, заземителнно съпротивление, ДТЗ, токове на уечка " Обособена позиция 3 : "Специалезеран софтуер за управление на ресурсите".
Информация за сключен договор в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0450-0001 с бенефициент „Ропринт“ ЕАД.  Информация за сключен договор с „Комори Интернешънъл Недерландс“ Б.В, по обособена позиция 1 след проведена процедура открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на производствено оборудване за Обособена позиция 1 „Машина за пълноформатен листов печат“/Обособена позиция 2 „Сгъвачна машина“ / Обособена позиция 3“ Книговезки нож“/ Обособена позиция 4 „Машина за дигитален печат“/ Обособена позиция 5 „Концева шивачка“ по ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0450-0001, с бенефициент „Ропринт“ ЕАД
Информация за сключен договор по процедура BG161PO003-2.3.02 "РГС" ООД  Информация за сключен договор с ""Аврамов проект" ЕООД, след проведена процедура „открит избор” с предмет: „Доставка и монтаж на термопомпена система и на инсталация за гореща вода от слънчеви колектори" по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Термопомпена система Обособена позиция 2: Инсталация за гореща вода от слънчеви колектори.” по процедура BG161PO003-2.3.02, "РГС" ООД.
Информация за сключен договор по процедура BG161PO003-2.3.02 "Астрея 91" ООД  Информация за сключен договор с ""Комфорт Клима" ЕООД, след проведена процедура „открит избор” с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (термопомпи) състояща се от: Обособена позиция 1: Подсистема за отопление, вентилация и климатизация на офис част - 1 бр. Обособена позиция 2: Подсистема за отопление, вентилация и климатизация на производствена част - 1 бр. ” по процедура BG161PO003-2.3.02, "Астрея 91“ ООД
Информация за сключени договори в изпълнение на ДБФП № СПП-02-9/02.08.2012 г. "Уебкад" ЕООД   Информация за сключени договори с "Антиподес" ЕООД за обособени позиции 1 и с "Партньори ММД" ООД за обособена позиция 2, след проведена процедура „открит избор” с предмет:„Услуги от инженерно-технически характер при внедряването на иновативното софтуерно приложение "WebCad" и изготвяне на маркетингова стратегия за развитие на продукта: Обособена позиция 1 Услуги от инженерно-технически характер при внедряването на иновативно софтуерно приложение "WebCad"; Обособена позиция 2 Професионални услуги в областта на изготвяне на маркетингова стратегия за развитие на "WebCad"." по ДБФП № СПП-02-9/02.08.2012 г., с бенефициент "Уебкад" ЕООД.
Информация за сключени договори в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0004-C0001 "Гама-Комерс" ООД  Информация за сключени договори с "Стакс Технологии" ДОО за обособени позиции 1 и 2, с "Дружество с ограничена отговорност Ай Си Ем машини и инженерство" за обособена позиция 3, с "МаваИндустриал" АД за обособена позиция 4, с "ЕвромаркетКомпресорс" АД за обособена позиция 5 и със "Сенипак" ДОО за обособена позиция 6, след проведена процедура „открит избор” с предмет:„Доставка и инсталиране на специализароно оборудване за нуждите на Гама-Комерс ООД, включващо следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Режеща машина за автоматична конвертираща линия за тоалетна хартия и кухненски ролки Обособена позиция 2: Акумулатор за автоматична конвертираща линия за тоалетна хартия и кухненски ролки Обособена позиция 3: Навиваща машина за ввтоматична конвертираща линия за тоалетна хартия и кухненски ролки Обособена позиция 4: Полуавтоматична опаковаща със стреч фолио машина Обособена позиция 5: Компресорно оборудване и система за изсушаване и изчистване на компресирания въздух Обособена позиция 6: Автоматична линия за производство на носни кърпи“ по ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0004-C0001, с бенефициент "Гама-Комерс" ООД.
Информация за сключен договор по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0247-C0001 "Еко-Тех" ООД  Бенефициент по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0247-C0001 "Еко-Тех" ООД, внесе за публикуване информация за 5 сключени договора с изпълнители след проведена процедура "открит избор", одобрена от УО. Договорите са както следва: BG161PO003-2.1.13-0247-C0001/30.10.2012/Su-1 с "Евромаркет - БРД" ООД BG161PO003-2.1.13-0247-C0001/30.10.2012/Su-2 с "Евромаркет - БРД" ООД BG161PO003-2.1.13-0247-C0001/30.10.2012/Su-3 с "Евромаркет - БРД" ООД BG161PO003-2.1.13-0247-C0001/30.10.2012/Su-4 с "Байер-БГ" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0247-C0001/30.10.2012/Su-1 с ЕТ "Ксиметро - Татяна Николова"
Информация за сключен договор за изпълнение на бенефициент ТЕЛЕСАТ ООД, ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0374-С0001/ 22.02.2013г.  Информация за сключен договор за изпълнение между бенефициента ТЕЛЕСАТ ООД, ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0374-С0001/ 22.02.2013г. по процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и изпълнителя"ИТ ТЕЛЕКОМУНИКЕЙШЪНС" ЕООД, в резултат на проведена процедура "Избор с публична покана" с предмет: Доставка на „цифрови приемници в комплект със смарт карти за условен достъп до системите за условен достъп „ GRIFFIN“ (или еквивалентно). Договорът е сключен на 18.07.2013г.
Информация за сключен договор по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0521, с бенефициент Ремко ООД  информация за сключен договор по ОП 1, от проведена процедура Открит избор с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: ОП 1: 1. Портал за автоматизирано плазмено рязане на метал - 1 бр.; 2. Четиривалова огъваща машина - 1 бр.; 3. Система за орбитално заваряване на тръбопроводи - 1 бр.; 4. Абкант машина и ОП 2: Вертикален обработващ център - 1бр.", по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0521, с бенефициент Ремко ООД.
Информация за сключен договор за публикуване на бенефициент "Орак инженеринг" ЕООД, ДБФП BG161PO003-2.1.13-0345  информация за публикуване на сключен договор на бенефициент "Орак инженеринг" ЕООД, ДБФП BG161PO003-2.1.13-0345 г., от проведена процедура открит избор по реда и условията на ПМС55/2007 г., с обект "Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за нуждите на " Орак инженеринг" ЕООД в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0345
Информация за два сключени договора по Обособени позиции 2 и 3 по ДБФП № BG161РО003-2.3.01-0030-С0001 с бенефициент „КЦМ ” АД  информация за два сключени договора по Обособени позиции 2 и 3 от проведена тръжна процедура „открит избор”, с предмет: „Доставка на машини и оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловни сплави; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Локален винтов компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за оползотворяване на топлината; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Слънчева инсталация за загряване на топлоносител за битово горещо водоснабдяване“
Информация за сключен договор с изпълнител по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0152-С0001, "Дир.бг" АД  Информация за сключен договор с избран изпълнител - "Булмаг" АД, във връзка с проведена процедура открит избор с обект: „Доставка на ДМА и ДНА: хардуер за осигуряване работата на софтуер за изграждане и управление на облачна инфраструктура и софтуер за изграждане и управление на облачна инфраструктура”, в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0152-С0001, с бенефициент "Дир.бг" АД.
Информация за сключени договори в изпълнение на ДБФП № 4МС-02-93/27.04.2012 г., с бенефициент "ММ Солушънс" АД  Информация за сключени договори със "Симлоджик" ЕООД и "Ладжър" ООД след проведена процедура „открит избор” с предмет: „Доставка на дълготрайни материални и нематерилани активи с 2 (две) Обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на дълготрайни материални активи – хардуер за работа със специализиран софтуер“ и Обособена позиция 2 „Доставка на дълготрайни нематериални активи – специализиран софтуер за управление на ресурсите в компанията", по ДБФП № 4МС-02-93/27.04.2012 г., с бенефициент "ММ Солушънс" АД
Информация за сключени договори с избрани изпълнители, във връзка с проведена процедура "открит избор" с обект: "Предоставяне на услуги в рамките на проект по договор № 4МС-02-28/27.04.2012 г.", в изпълнение на ДБФП № 4МС-02-28/27.04.2012 г., с бенефициент "Арома" АД  Обособена позиция 1 (CRM система) - "ЛЛП Индекс България" ДЗЗД; Обособена позиция 2 (ERP система) - "ЛЛП Индекс България" ДЗЗД; Обособена позиция 4 (BRC Category 7) - "Топ мениджмънт адвайзорс" ООД.
Информация за сключен договор 2 с изпълнител по ДБФП 4МС-02-138/27.04.2012 г., "Образователен Център БРИТАНИКА" ООД  Информация за сключен договор с избран изпълнител - "Пи Ес Пи Компютри" ООД, във връзка с проведена процедура открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на специализиран софтуер - система за управление на ресурсите (ERP) и система за управление на работата с клиенти (CRM)", обособена позиция 2 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно оборудване - сървър, в изпълнение на ДБФП № 4МС-02-138/27.04.2012 г., с бенефициент "Образователен Център БРИТАНИКА" ООД.
информация за сключен договор на бенефициент "ЕКСТРАПАК" ООД по договор BG161PO003-2.3.01-0045-C0001   информация за сключен договор по чл. 28, ал. 3 по т. I (22) Заповед №Р-79/30.03.2011г. по договор № BG161PO003-2.3.01-0045-C0001 с бенефициент "ЕКСТРАПАК" ООД след проведена процедура за определяне на изпълнител открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Екструдер за нетъкан полипропилен - 1 бр.; Обособена позиция 2: Печатаща машина за полимерни фолия и хартия - 1 бр.; Обособена позиция 3: Рециклираща машина за рециклиране на полимерни материали - 1 бр.; Обособена позиция 4: Машина за хартиени торбички - 1 бр.".
Информация за сключен договор по ДБФП № BG161РО003-1.2.02-0049/05.12.2012 г., МЦ "Репробиомед" ООД  Информация за сключен договор с избран изпълнител - "Елта 90М" ООД, във връзка с проведена процедура открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: 1. Платформа за осъществяване на детайлно генотипиране с висока резолюция; 2. Апарат за намножаване на ДНК (PCR апарат); 3. Специална центрофуга с охлаждане; 4. Хибридизационна камера", в изпълнение на ДБФП № BG161РО003-1.2.02-0049/05.12.2012 г., с бенефициент МЦ "Репробиомед" ООД.
Информация за сключени договори по две Обособени позиции от проведена тръжна процедура „открит избор” по ДБФП № ДБФП № BG161РО003-2.1.13-0306-0001 с бенефициент „КАЛЦИТ” АД  информация за два сключени договора от проведена тръжна процедура „открит избор”, с предмет: „Избор на доставчик на високотехнологично оборудване в „КАЛЦИТ” АД по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на автоматизирана производствена линия за фино смилане на негасена вар” и Обособена позиция 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за захранване и складово стопанство към автоматизирана линия за фино смилане на негасена вар“
Информация да сключени договори по ПМС № 55/2007 г. по договор № BG161PO003-2.1.13-0525-С0001 на бенефициент "НИКИ" ЕООД  За обособена позиция №1 - с "Байер-БГ" ЕООД, който е сключен на 17.04.2013 г. За обособена позиция №2 - с "Мави" ЕООД, който е сключен на 11.04.2013 г. За обособена позиция №3 - с "Мави" ЕООД, който е сключен на 11.04.2013 г.
Информация за сключен договор на бенефициент "ЕКСТРАПАК" ООД по договор BG161PO003-2.3.01-0045-C0001  информация за сключен договор по чл. 28, ал. 3 по т. I (22) Заповед №Р-79/30.03.2011г. по договор № BG161PO003-2.3.01-0045-C0001 с бенефициент "ЕКСТРАПАК" ООД след проведена процедура за определяне на изпълнител открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Екструдер за нетъкан полипропилен - 1 бр.; Обособена позиция 2: Печатаща машина за полимерни фолия и хартия - 1 бр.; Обособена позиция 3: Рециклираща машина за рециклиране на полимерни материали - 1 бр.; Обособена позиция 4: Машина за хартиени торбички - 1 бр.". Сключеният договор №BG161PO003-2.3.01-0045-C0001/Su-01 с фирма ЧАНДЖОУ ДЗЮУ МАШИНЕРИ Ко., Норт Юлан Роуд, зона Йонглу по Обособена позиция 1: Екструдер за нетъкан полипропилен - 1 бр. от дата 19.04.2013г.;
Информация за сключен договор с изпълнител по ДБФП №BG161PO003-2.1.13-0183-0001 с Бенефициент „Никимол“ ООД   Информация за сключен договор, след проведена процедура "Открит избор" на изпълнител, по реда на Постановление №55 на МС от 2007. ПРОЦЕДУРА: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ БЕНЕФИЦИЕНТ: „Никимол“ ООД НОМЕР НА ДОГОВОР: №BG161PO003-2.1.13-0183-0001 ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: "Доставка на Инсталация за карбонизация на биомаса"
Информация за сключен договор по ДБФП № ВG161PO003-2.1.13-0163-C0001, "АЦОМ“ ООД  Информация за сключен договор с избрани изпълнители по обособена позиция 1 - "Полимета С" ООД и обособена позиция 2 - "Гига Електроникс" ЕООД , във връзка с проведена процедура открит избор с обект: „Обособена позиция 1: Доставка: 1 CNC стругово фрезов обработващ център – 1 бр., 2. 5 осен обработващ център – 1 бр.; 3. Леношлифовъчна и полираща машина – 1 бр.; 4. Ръчна измервателна ръка – 1 бр и Обособена позиция 2: Доставка на: 1. Спектрален и векторен анализатор за предварителен анализ и оценка за електромагнитна съвместимост на електронни устройства – 1 бр.; 2. Спектрален и векторен анализатор – 1 бр.; 3. Актовна сонда за измерване на интермодулационни продукти и хармонични изкривявания – 1 бр.; 4. Интегриран двуканален генератор на радиочестотни сигнали за тесктване на интермодулационни продукти – 1 бр.; 5. Прецизна измервателна система на мощност, състояща се от лабораторен измерител на мощност и набор от сензори за измерване на мощност – 2 бр.; 6. Атенюатор с маслено охлаждане – 4 бр.; 7. Товар с водно охлаждане – 6 бр.; 8. Цифров осцилоскоп – 5 бр.; 9. Ръчнопреносим цифров мултиметър – 20 бр.; 10. Ръчнопреносим цифров мултиметър – 5 бр.", в изпълнение на ДБФП № ВG161PO003-2.1.13-0163-C0001, с бенефициент "АЦОМ" ООД.
4 броя информация за сключени договори по чл. 28, ал. 3 по т. I (22) Заповед №Р-79/30.03.2011г. по договор № BG161PO003-2.1.13-0296-C0001 с бенефициент "НИКИПЛАСТ-М" ООД след проведена процедура за определяне на изпълнител открит избор  Сключеният договор по Обособена позиция 1 - №BG161PO003-2.1.13-0296-C0001/Su-01 с фирма "ФИЛАР" ЕООД, гр. София, Община Изгрев, ул. "Чехов" №60, вх.Б, етаж 1 от дата 11.04.2013г. Сключеният договор по Обособена позиция 2 - №BG161PO003-2.1.13-0296-C0001/Su-02 с фирма "АРК МЕТРОЛОГИЯ" ООД, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Козяк" №27, етаж 1, ап. 2 от дата 11.04.2013г. Сключеният договор по Обособена позиция 3 - №BG161PO003-2.1.13-0296-C0001/Su-03 с фирма "ДОНАУ ЛАБ" ЕООД, гр. София, ул. "Сава Стоянов" №1 от дата 11.04.2013г. Сключеният договор по Обособена позиция 4 - №BG161PO003-2.1.13-0296-C0001/Su-04 с фирма "АМЗ" ООД, гр. София, район Овча Купел, бул. "Цар Борис III" №136 Б от дата 10.04.2013г.
Информация за сключен договор на бенефициент "ВЕТА ФАРМА" АД по договор BG161PO003-2.1.13-0530-0001  Обособена позиция 1: Доставка и пускане в експлоатация на Термостат/ инкубатор – 1 бр. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоклав с печатащо устройство – 1 бр. Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Ламинарен бокс – 1 бр. Обособена позиция 4: Доставка и пускане в експлоатация на Филтрувална система с 6 гнезда и помпа – 1 бр. Обособена позиция 5: Доставка и пускане в експлоатация на Сух стерилизатор – 1 бр. Обособена позиция 6: Доставка и пускане в експлоатация на pH метър – 1 бр Обособена позиция 7: Доставка и пускане в експлоатация на Пробовземач за въздух – 1 бр. Обособена позиция 8: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Климатично оборудване (камера) – 1 бр. Обособена позиция 9: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Водна баня с охлаждащо устройство – 1 бр. Обособена позиция 10: Доставка и пускане в експлоатация на Спектрофотометър UV/VIS – 1 бр. Обособена позиция 11: Доставка и пускане в експлоатация на Уред за определяне на температура на топене – 1 бр. Обособена позиция 12: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Ротационен вакуум изпарител с помпа – 1 бр. Обособена позиция 13: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Климатична камера (шкаф) за стабилност – 1 бр. Обособена позиция 14: Доставка и пускане в експлоатация на Четиригнездова водна баня с цифрова настройка на температурата – 1 бр. Обособена позиция 15: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Лабораторна система (инсталация) за пречистена вода – 1 бр. Обособена позиция 16: Доставка и пускане в експлоатация на Дигитален рефрактометър – 1 бр. Обособена позиция 17: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматичен титратор – 1 бр. Обособена позиция 18: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Разходомер за спирт – 1 бр. Обособена позиция 19: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Термотрансферен принтер за печат на самозалепващи етикети и баркодове – 2 бр. Обособена позиция 20: Доставка и пускане в експлоатация на Принтер за страничен печат върху етикети и капачки – 1 бр. Обособена позиция 21: Доставка, монтаж и пускане в екплоатация на Варелна помпа за спирт – 1 бр. Обособена позиция 22: Доставка, монтаж и пускане в експлатация на Комплект варелни помпи – 1 бр. Обособена позиция 23: Доставка и пускане в експлоатация на Транспалетна количка от хром-никел – 2 бр. Обособена позиция 24: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Електронна везна до 150 кг. – 1 бр. Обособена позиция 25: Доставка и пускане в експлоатация на Почистваща машина за под – 2 бр. Обособена позиция 26: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система от патронни филтри за безцветни и цветни течности – 3 бр. Обособена позиция 27: Доставка и пускане в експлоатация на Реактор за водно-спиртен разтвор на йод – 1 бр. Обособена позиция 28: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Инсталация (система) за пречистена вода – 1 бр. Сключеният договор №BG161PO003-2.1.13-0530-0001-Su-01 е по Обособена позиция 2 с фирма "ДОНАУ-ЛАБ" ЕООД, гр. София от дата 25.03.2013г.; Сключеният договор №BG161PO003-2.1.13-0530-0001-Su-02 е по Обособена позиция 1 и 11 с фирма "ЛАБТЕХ" ЕООД, гр. Пловдив от дата 26.03.2013г.; Сключеният договор №BG161PO003-2.1.13-0530-0001-Su-03 е по Обособена позиция 14 с фирма "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. София от дата 26.03.2013г.;
 Информация за сключени договори с избран изпълнители, във връзка с проведена процедура открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на машини за технологично обновление в МАРС Армор ООД", в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0385-C0001, с бенефициент "МАРС Армор" ООД.  Информация за сключени договори с избран изпълнители, във връзка с проведена процедура открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на машини за технологично обновление в МАРС Армор ООД", в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0385-C0001, с бенефициент "МАРС Армор" ООД. Обособена позиция 1 - "Евромакс 96" ЕООД Обособена позиция 2 и 3- "АМЗ" ООД
Тръжна документация по търг, провеждан от "Георекс" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Закупуване и внедряване на модерно оборудване за предоставяне на нови услуги, в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № ТМУ – 02 – 7 /06.12.2011 г." по две обособени позиции (Краен срок 01.03.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Абати" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Закупуване на ДНА - софтуерни модули - доставки и тестване”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Уърлд Транспорт Оувърсийз - България" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на специализиран софтуер - ERP система"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "СТЕАЛИТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хиически реактор за работа под налягане, Химически реактор открит, Газова подгряваща инсталация с топлоносително масло”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "В И В-ИЗОМАТИК" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хардуер, софтуер и производствено оборудване”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Елтон Корпорейшън" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и монтаж на оборудване за производство на бои”
Въпроси и отговори по търг, провеждан от „КЦМ” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на машини и оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловни сплави; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Локален винтов компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за оползотворяване на топлината; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Слънчева инсталация за загряване на топлоносител за битово горещо водоснабдяване”
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „Комитекс” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на ДМА"
Тръжна документация по търг, провеждан от „Комитекс” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на Картова персонализираща машина и Картова пликоваща машина” (Краен срок 28.02.2013 г.)
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Денима 2001" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на машини за Денима 2001 ООД с 4 обособени позиции"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Карио" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и внедряване на програмен продукт-система за управление на ресурсите и бизнес процесите в предприятието (ERP система), доставка и инсталиране на хардуерно оборудване в „Карио“ ООД“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Хроника" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер за нуждите на "Хроника" ООД”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Прай Медия Сървисис" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Консултантски услуги по 5 обособени позиции” (Краен срок 28.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от "Леми Трафо" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на технологична инсталация за прахово боядисване на корпусите на трансформатори – обособена позиция 1, Вертикален абкант за огъване стените на казана на трансформатора - обособена позиция 2, Машина за рязане на хартия - обособена позиция 3, Пещ за сушене на активната част - обособена позиция 4, Маса за редене на магнитопроводи - обособена позиция 5” (Краен срок 27.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „ЕЛИДИС” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Център за обработка и рязане на профила, Център за лепене и CNC почистване на рамки, Автоматична фреза с две позиции за обработка на делител, Машина за рязане на стъклодържател, Автоматична пила с долно подаване на диска и два ролгагна, Маса за монтаж на обкова, Едноглава лепачка, Машина за захващане на армировка с види (Винтонавивна)” (Краен срок 01.03.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от "Голд Аполо” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за мебелната промишленост” (Краен срок 01.03.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Етиком" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране, първоначално изпитване и гаранционно и извънгаранционно обслужване на: Обособена позиция 1 включваща: Машина за рязане на ламинирано стъкло; Обособена позиция 2 включваща: Двуглав циркуляр, Обработващ център за алуминиеви профили, Ъглонабивна преса, Циркуляр за рязане на стъклодържатели от алуминий"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „Хит“ ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на технологично оборудване: Обособена позиция 1 – Доставка и въвеждане в експлоатация на машина с цифрово-програмно управление за лазерно рязане/разкрояване на листов материал; Обособена позиция 2 – Доставка и въвеждане в експлоатация на Вертикален обработващ център с цифрово-програмно управление; Обособена позиция 3 – Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за огъване на тръби и профили; Обособена позиция 4 – Доставка и въвеждане в експлоатация на машина (агрегат) за електросъпротивително точково заваряне"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Абати" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Закупуване на ДНА - софтуерни модули - доставки и тестване”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Уърлд Транспорт Оувърсийз - България" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на специализиран софтуер - ERP система"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Донидо машин индъстри" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на „Система за водно рязане“ и „Хидравличен абкант“ по обособени позиции
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "Техникс" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи" по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Абати" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Закупуване на ДМА и ДНА по обособени позиции”
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „АИИ Дейта Процесинг” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и инсталиране на специализирани софтуерни приложения за управление на производствения процес, дизайн и разработване на продукти”
Тръжна документация по търг, провеждан от „Айпринт” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на оборудване" по обособени позиции (Краен срок 27.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Мапекс" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Внедряване на информационна система за управление на бизнеса”
Тръжна документация по търг, провеждан от "ТЕРАХИМ 97" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж ипускане в експлоатация на Рециклираща линия за РЕТ материал – 1 бр.“ (Краен срок 28.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "ТН Глобал" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване и софтуерни продукти с две обособени позиции”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Maркер"АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "АСЛ Машгруп" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи по проекта”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Българска търговско-промишлена палата" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Проучване и анализ на условията на труд в отрасли „производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло”, „производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и „хотелиерство и ресторантьорство” (Краен срок 04.03.2013 г.)
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "Техникс" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции"  
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „Коаттех” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвъеждане в експлоатация на измервателно и компютърно оборудване, софтуери за проектиране и Система за управление на бизнеса" по обособени позиции  
Тръжна документация по търг, провеждан от "Евриком" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Въвеждане на енергийноефективна инсталация за подгряване и претоварване на парафин в ж.п., автомобилни и стационарни цистерни" (Краен срок 27.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „ЧУКОВ БГ” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на машини, оборудване, съоръжения, възли, агрегати, детайли и елементи от поточна линия за производство на иновативния продукт"
Тръжна документация по търг, провеждан от „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Осъществяване на обучение по ключови компетентности по 5 обособени позиции” (Краен срок 27.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „Херти” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Консултантски услуги за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ в ХЕРТИ АД”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "СИЕНСИС" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране, конфигурация и пускане в експлоатация на оборудването, необходимо за нуждите на MAN мрежата на "ЗУУМ" ООД за гр. Перник”
Тръжна документация по търг, провеждан от „Анастас Анчев“ ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтиране и първоначално изпитване на машини за нуждите на „Анастас Анчев” ЕООД” (Краен срок 25.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „ПОЛИГРУП” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на фолио за „ПОЛИГРУП“ ООД“
Тръжна документация по търг, провеждан от "ИТА Инженеринг" ООД (част ІІ) Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на ресурсите в предприятието - ERP система” (Краен срок 22.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от "ИТА Инженеринг" ООД (част І) Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на ресурсите в предприятието - ERP система” (Краен срок 22.02.2013 г.)
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "Лифтком" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване в производствения процес на Лифтком АД: ОП 1 - Лазерна режеща машина; ОП 2 - Хидравлична абкант преса; ОП 3 - Технологична линия за прахово боядисване на метални изделия".
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „ИНТЕРКОМ ПРОФИЛ“ ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на индустриални мастиленоструйни принтери“
Тръжна документация по търг, провеждан от "София Мед" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, надзор на монтаж и пускане в експлоатация на линия за електролитно калайдисване” (Краен срок 22.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от "Мега спорт интернешънъл" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на специализиран софтуер и хардуер" (Краен срок 25.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Квант Сервиз"ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Разработване и внедряване на интегрирана софтуерна система за управление (ERP) - 1бр.”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от Европейски институт по културен туризъм "Еврика" - Добрич Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Отпечатване на печатни материали"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от Европейски институт по културен туризъм "Еврика" - Добрич Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Отпечатване на печатни и промоционални материали"
Тръжна документация по търг, провеждан от "УниПОС" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване" по две обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „Йонтех Инженеринг" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: “Доставка на нови машини, оборудване, съоръжения, които се влагат в „Йонтех инженеринг” ООД за изграждане на Инсталация за обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци с получаване на необработени метали чрез металургични, химични и електролитни процеси, с място: обл. Варна, гр. Девня, Промишлен район”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Фарма Вет" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по проект BG161PO003-2.1.13-0111-С0001" (Краен срок 25.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от "ФИРСТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Предоставянена научноизследователски и развойни услуги в областта на изграждане на уеб базирана инфраструктура и свързани с това системи и програмно технически средства и изследване на сграден фонд в определен регион" (Краен срок 25.02.2013 г.)
Въпроси и отговори по търг, провеждан от ЕТ„Синета-Елена Янкова” Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в ЕТ„Синета-Елена Янкова”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Родопастрой" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка ивъвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Метикс" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции: Обособена пизция № 1: Щанцова машина със CNC/цифрово управление, Обособена позиция № 2: Технологична линия за прахово боядисване" (Краен срок 25.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „Рубелла Бюти ” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 1.Автоматизирана едноканална машина за разфасовка на паста за зъби, снабдена със система за управление на дозирането, модулна конструкция за настройка и почистване от ABL фолио. Линията се състои от следните модули:• Бункер за съхранение и подаване на опаковки;• Бункер за съхранение и подаване на паста за зъби;• Модул за подготовка на опаковката;• Модул за разфасовка на паста за зъби, снабден със система за управление на дозирането;• Лента за отвеждане на готовия продукт. 2.Автоматизирана високоскоростна вуканална машина за разфасовка на паста за зъби, снабдена със система за управление на дозирането, модулна конструкция за настройка и почистване от ABL и PBL фолио. Линията се състои от следните модули: • Бункер за съхранение и подаване на опаковки; • Бункер за съхранение и подаване на паста за зъби; • Модул за подготовка на опаковката; • Модул за разфасовка на паста за зъби, снабден със система за управление на дозирането; • Лента за отвеждане на готовия продукт.“ (Краен срок 25.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване" по 4 обособени позиции
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "Лифтком" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване в производствения процес на „Лифтком“ АД“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "ГАМАКАБЕЛ" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и монтаж на технологично оборудване“ по три обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Дияна" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на електрозаварени профилни тръби” по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Нет Реакт"ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и инсталация на 50 бр. сървъри за хостинг услуги”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Организиране и провеждане на колективно участие на клъстер Интер мода трейдинг в международно изложение и бизнес делегация" с 3 обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "ВИТАВЕЛ" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Избор на доставчик на високотехнологично оборудване във "ВИТАВЕЛ" АД" по три обособени позиции (Краен срок до 21.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "ВЕЛТИ" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Предоставяне на услуги за внедряване на иновативен процес и разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрения процес" с две обособени позиции
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "ВЕЛТИ" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Предоставяне на услуги за внедряване на иновативен процес и разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрения процес" с две обособени позиции - прекратява се обособена позиция 1: "Предоставяне на услуги по внедряване на иновативен процес"
Тръжна документация по търг, провеждан от "ТЪРГОВСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване за внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми” (Краен срок 22.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "ЕКО ПРОЕКТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Обособена позиция 1: Доставка на 1. Машина за челназаверка за тръби с диаметри до ф355 – 1 бр.; 2. Машина за челна заварка затръби с диаметри до ф630 – 1 бр.; 3. Ръчен екструдер за заваряване на пластмаси– 2 бр. Обособена позиция 2: Доставка на: Инсталация за производство на гладкостенни многослойни полиетиленови тръби – 1 бр. Обособена позиция 3: Доставка на: 1. Машина за полиетиленови шахти – 1 бр. 2. Машина за производство на полиетиленови муфи /тип клик-муфа/ - 1 бр.“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Пролет" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Химакс Фарма" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високоскоростен миксер-гранулатор-1бр.” (Краен срок 20.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от СД "ХИК-91-Пацев С-ие" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "АТИА ПРИНТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на специализиран софтуер за управление на ресурсите (ERP система), сървър, компютърни конфигурации и токонепрекъсваемо захранване (UPS)"
Тръжна документация по търг, провеждан от „Телекабел”АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на телекомуникационно оборудване по технологията PON” (Краен срок 22.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "АТИА" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Наем на оборудване по обособени позиции - обособена позиция 1: Наем на специализирано видео оборудване и обособена позиция 2: Наем на специализирано компютърно оборудване”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Спортни настилки" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Разработване и внедряване на специализиран софтуер за въвеждане на система за управление на ресурсите ERP система”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „Разработка и въвеждане на ERP система в "Нет Реакт"ООД ” Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Нет Реакт"ООД
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Автохит трейд" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“ по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „ХЪС” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технологични линии за надлъжно рязване на рулонна стомана и производство на електрозаварени тръби и соларна система за топла вода" по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "Браво печатни технологии" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж ивъвеждане в експлоатация на машина за флексопечат” (Краен срок 21.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от ЕТ „Дарс-91-Димитър Събков” Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на един брой печатна машина за ролен офсетов печат” (Краен срок 27.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „ДЖОДИ” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Роботизирани заваръчни системи - 2 бр” (Краен срок 21.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Мексон" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване и дълготрайни активи“ по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Дема" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Булхим" ЕАД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване за леярско предприятие“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Хендел" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "СМС инвест" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за ситопечат"
Тръжна документация по търг, провеждан от „АЦОМ” ООД - част ІІ Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Обособена позиция 1: Доставка: 1 CNC стругово фрезов обработващ център – 1 бр., 2. 5 осен обработващ център – 1 бр.; 3. Леношлифовъчна и полираща машина – 1 бр.; 4. Ръчна измервателна ръка – 1 бр. Обособена позиция 2: Доставка на: 1. Спектрален и векторен анализатор за предварителен анализ и оценка за електромагнитна съвместимост на електронни устройства – 1 бр.; 2. Спектрален и векторен анализатор – 1 бр.; 3. Актовна сонда за измерване на интермодулационни продукти и хармонични изкривявания – 1 бр.; 4. Интегриран двуканален генератор на радиочестотни сигнали за тесктване на интермодулационни продукти – 1 бр.; 5. Прецизна измервателна система на мощност, състояща се от лабораторен измерител на мощност и набор от сензори за измерване на мощност – 2 бр.; 6. Атенюатор с маслено охлаждане – 4 бр.; 7. Товар с водно охлаждане – 6 бр.; 8. Цифров осцилоскоп – 5 бр.; 9. Ръчнопреносим цифров мултиметър – 20 бр.; 10. Ръчнопреносим цифров мултиметър – 5 бр.” (Краен срок 19.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „АЦОМ” ООД - част І Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Обособена позиция 1: Доставка: 1 CNC стругово фрезов обработващ център – 1 бр., 2. 5 осен обработващ център – 1 бр.; 3. Леношлифовъчна и полираща машина – 1 бр.; 4. Ръчна измервателна ръка – 1 бр. Обособена позиция 2: Доставка на: 1. Спектрален и векторен анализатор за предварителен анализ и оценка за електромагнитна съвместимост на електронни устройства – 1 бр.; 2. Спектрален и векторен анализатор – 1 бр.; 3. Актовна сонда за измерване на интермодулационни продукти и хармонични изкривявания – 1 бр.; 4. Интегриран двуканален генератор на радиочестотни сигнали за тесктване на интермодулационни продукти – 1 бр.; 5. Прецизна измервателна система на мощност, състояща се от лабораторен измерител на мощност и набор от сензори за измерване на мощност – 2 бр.; 6. Атенюатор с маслено охлаждане – 4 бр.; 7. Товар с водно охлаждане – 6 бр.; 8. Цифров осцилоскоп – 5 бр.; 9. Ръчнопреносим цифров мултиметър – 20 бр.; 10. Ръчнопреносим цифров мултиметър – 5 бр.” (Краен срок 19.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Еволинк" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване на дейта център от ново поколение"
Тръжна документация по търг, провеждан от „Хит” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на машина (агрегат) за електросъпротивително точково заваряване” (Краен срок 21.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "ГИДО" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“ по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Трансформа" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на ДМА: Бояджийна камера; Модул за подготовка за боядисване; Аспирираща машина -4 бр.; Компресор-винтов; Компресор-бутален; Автоматична станция за фреон 134А-2бр."
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Дунав прес" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции и подавач от рола“
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „Емка“ АД (по обособена позиция 1) Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и инсталиране на ново технологично оборудване“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Феростийл" ЕООД - част І Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на инсталация на: 1бр. Център за плазмено рязане и пробиване на стоманени плоскости, 1бр. Лентова режеща машина за нарязване на структурни профили със скосяване под 45 градуса, 1бр. Пробиваща машина в три равнини, 1бр. Измервателна система за дължина от избутващ тип, 1бр. Подаващ ролков конвейер от транспортна система-конвейер за автоматично придвижване на материала от склада до поточната линия, 1бр. Отвеждащ ролков конвейер от транспортна система – конвейер за автоматично придвижване на материала от склада до поточната линия” (Краен срок 19.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от "Феростийл" ЕООД - част ІІ Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на инсталация на: 1бр. Център за плазмено рязане и пробиване на стоманени плоскости, 1бр. Лентова режеща машина за нарязване на структурни профили със скосяване под 45 градуса, 1бр. Пробиваща машина в три равнини, 1бр. Измервателна система за дължина от избутващ тип, 1бр. Подаващ ролков конвейер от транспортна система-конвейер за автоматично придвижване на материала от склада до поточната линия, 1бр. Отвеждащ ролков конвейер от транспортна система – конвейер за автоматично придвижване на материала от склада до поточната линия” (Краен срок 19.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от "Феростийл" ЕООД - част ІІІ Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на инсталация на: 1бр. Център за плазмено рязане и пробиване на стоманени плоскости, 1бр. Лентова режеща машина за нарязване на структурни профили със скосяване под 45 градуса, 1бр. Пробиваща машина в три равнини, 1бр. Измервателна система за дължина от избутващ тип, 1бр. Подаващ ролков конвейер от транспортна система-конвейер за автоматично придвижване на материала от склада до поточната линия, 1бр. Отвеждащ ролков конвейер от транспортна система – конвейер за автоматично придвижване на материала от склада до поточната линия” (Краен срок 19.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „Тарифа” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Техническо и функционално изпитване на софтуер” (Краен срок 20.02.2013 г.)
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „Хит“ ООД (по 4 обособена позиция) Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на технологично оборудване" по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "АТМ Електроникс " ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на линия за селективно нанасяне и абразивно отнемане на защитно покритие върху монтирани електронни компоненти"
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Арексим Инженеринг" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА", обособена позиция 2 - Закупуване на шприц машина
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "ММ Солушънс" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на ДМА и ДНА", с 2 обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „Сентилион” ООД - част ІІ Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на оборудване за автоматична поточна линия с прилежащите й работни станции, производствено и контролно оборудване за индустриални продукти за СЕНТИЛИОН ООД по проект BG161PO003-2.1.13-0130-C0001/30.10.2012 г.” (Краен срок 18.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „Сентилион” ООД - част І Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на оборудване за автоматична поточна линия с прилежащите й работни станции, производствено и контролно оборудване за индустриални продукти за СЕНТИЛИОН ООД по проект BG161PO003-2.1.13-0130-C0001/30.10.2012 г.” (Краен срок 18.02.2013 г.)
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "И.Н.А. - Трейдинг" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на специализиран софтуер и хардуер"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Химакс Фарма" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за производство на лекарствени продукти"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "ТМ-Ауто" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на ERP система и сървъри"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "БИС" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на хидравлична абкант преса, хидравлична гилотина за рязане на ламарина, лентоотрезна машина, валова листоогъваща машина, щанц машина със CNC управление, тръбоогъваща машина и заваръчна машина за серийно точково заваряване на умивални басейни към плотове“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Алпи комерс" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с опаковъчна машина“
Тръжна документация по търг, провеждан от „КЦМ” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на машини и оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловни сплави; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Локален винтов компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за оползотворяване на топлината; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Слънчева инсталация за загряване на топлоносител за битово горещо водоснабдяване” (краен срок 18.02.2013 г.)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Рубелла Бюти" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Внедряване на специализирана софтуерна система за управление на проследимосттта на материалните потоци и управление на качеството в „Рубелла Бюти“ АД“
Тръжна документация по търг, провеждан от Сдружение "ЕВРОИНТЕГРА" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Маркетингово проучване свързано с проект "ИКТ - движеща сила за промяна на образуванието" (краен срок 14.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „Итри” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Избор на изпълнител на услуги със 7 обособени позиции" (краен срок 27.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „Металагро” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „ Доставка, монтаж и въвеждане вексплоатация на технологично оборудване – общо 2 бр. машини" по обособенипозиции (краен срок 19.02.2013 г.)
Тръжна документация по търг, провеждан от „Ирим” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „Металагро” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване“
Тръжна документация по търг, провеждан от „Биомашиностроене” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за лазерно рязане; Обособена позиция 2: Машина за плазмено рязане и машина за заваряване на серпентини ”
Заповед за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Ка инженеринг" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на производствено оборудване за обработка на метал“ по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Мексон" ООД  Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване и дълготрайни нематериални активи" по обособени позиции
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "ТЪРГОВСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване за внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Тих Труд" ЕООД - Варна Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване" по обособени
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „Йонтех Инженеринг” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на нови машини, оборудване, съоръжения,които се влагат в „Йонтех Инженеринг” ООД за изграждане на инсталация заобезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци с получаване на необработениметали чрез металургични, химични и електролитни процеси, с място: обл. Варна,гр. Девня, Промишлен район" по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от Фондация "Туристически фонд - ПИРИН" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Информационен пакет за трансграничен регион № 8307 - Walking into a future of no borders"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД (обособена позиция 4) Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по 4 Обособени позиции: Обособена позиция 1: Шприц машина – 2 броя; Обособена позиция 2: Матрица за производство на пластмасова каса 500х300х200 мм тип олекотена, с перфорирано дъно и стени - 1 бр.; Матрица за производство на пластмасова каса 500х300х145 мм тип олекотена, с перфорирано дъно и стени - 1 бр.; Обособена позиция 3: Шредер – 1 бр.; Обособена позиция 4: Линия за рециклиране на млянка от индустриални тъкани торби (бигбагове) и фолиа от ПП и ПЕ – 1 бр.“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД (обособена позиция 2) Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по 4 Обособени позиции: Обособена позиция 1: Шприц машина – 2 броя; Обособена позиция 2: Матрица за производство на пластмасова каса 500х300х200 мм тип олекотена, с перфорирано дъно и стени - 1 бр.; Матрица за производство на пластмасова каса 500х300х145 мм тип олекотена, с перфорирано дъно и стени - 1 бр.; Обособена позиция 3: Шредер – 1 бр.; Обособена позиция 4: Линия за рециклиране на млянка от индустриални тъкани торби (бигбагове) и фолиа от ПП и ПЕ – 1 бр.“
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Филкаб" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване и Софтуерна система за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP)" по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Белослава" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Интегрирана модулна система за управление на процеса гладене и неговите ресурси“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД (обособена позиция 3) Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по 4 Обособени позиции: Обособена позиция 1: Шприц машина – 2 броя; Обособена позиция 2: Матрица за производство на пластмасова каса 500х300х200 мм тип олекотена, с перфорирано дъно и стени - 1 бр.; Матрица за производство на пластмасова каса 500х300х145 мм тип олекотена, с перфорирано дъно и стени - 1 бр.; Обособена позиция 3: Шредер – 1 бр.; Обособена позиция 4: Линия за рециклиране на млянка от индустриални тъкани торби (бигбагове) и фолиа от ПП и ПЕ – 1 бр.“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Делис" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и монтаж на Обработващ център с ЦПУ, Стругов автомат с ЦПУ за обработка на дребно габаритни детайли, Стругов автомат с ЦПУ за обработка на средно габаритни детайли и Стругов автомат с ЦПУ за обработка на едро габаритни детайли“
Тръжна документация по търг, провеждан от „Ейч Ди Ченъл" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на ДМА с включен инженеринг по приложена спецификация с Пояснителен документ по ОП BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” проект Изграждане на действащ модел за пренос и прием на HD телевизионен сигнал през IP преносна среда по обособени позиции 1- 4”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Уърлд Транспорт Оувърсийз - България" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на специализиран софтуер - ERP система"
Тръжна документация по търг, провеждан от ЕТ„Синета-Елена Янкова” Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в ЕТ„Синета-Елена Янкова”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Комел Софт Мултимедия" ЕООД "Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Автоматизирана складова система; Обособена позиция 2: Сървър; Обособена позиция 3: Интегрирана система за управление на бизнеса " 
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "Бунай" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА" по обособени позиции
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "НИКИПЛАСТ-М" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции: 1. Шприцгусмашина с обем на шприцване не по-малък от 1800 см3; 2. Трикоординатна измервателна машина; 3. Рентгенов апарат за измерване на дебелина на покрития; 4. Апарат за коризионно тестване на покрития“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Техникс" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи" по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „Полигруп” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на инсталация за почистване на фолио преди рециклиране за "Полигруп" ООД"
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Арексим инженеринг" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи“ (обособена позиция 2)
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „Техно Прес” ЕООД  Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: 1.1. Закупуване, доставка и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието; 1.2. Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване, необходимо за работата и допринасящо за въвеждане и постигане на функционалността на софтуерната система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието, състоящо се от: 1.2.1. Сървърна конфигурация с вградена сървърна операционна система – 1 бр.; 1.2.2. Работна станция – настолна компютърна конфигурация с вградена операционна система -PRO версия, баркод принтер и баркод скенер – 3 бр.; 1.2.3. Работна станция – настолна компютърна конфигурация с вградена операционна система -PRO версия и баркод скенер – 17. бр."
Въпроси и отговори по търг, провеждан от „ТЪРГОВСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване за внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "СИДИ-92" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и монтаж на автоматичен поточен изсушител за сушене на къси макаронени изделия"
Тръжна документация по търг, провеждан от "ПЛАСТХИМ-Т" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Екструдерна инсталация за раздувно трислойно фолио“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Закупуване на дълготрайни материални активи"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Новотехпром" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект BG161PO003-2.1.13-0394-0001 включваща 1. Кран мостов двугредов /с радио управление/ до 10 тона – 1 бр.; 2. Кран мостов двугредов до 16 тона – 1 бр.“
Тръжна документация по търг, провеждан от „МИГ Инженеринг" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: ”Доставка на предпазни средства и специализирано работно облекло за работниците в дружеството”  
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "МИГ Инженеринг" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: ”Доставка на предпазни средства и специализирано работно облекло за работниците в дружеството” 
Тръжна документация по търг, провеждан от „Ейч Ди Ченъл" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на ДМА с включен инженеринг по приложена спецификация с пояснителен документ"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Булагро машини" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и внедряване на ERP система и хардуерно оборудване за управление на бизнес процесите в дейността на дружеството" по обособени позиции  
Въпроси и отговори по търг, провеждан от „Румяна Богданова” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на машини за пакетаж на подправки за фирма Румяна Богданова ЕООД”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Уърлд Транспорт Оувърсийз - България" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на специализиран софтуер - ERP система"
Въпроси и отговори по търг, провеждан от “ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Избор на изпълнител/и за предоставяне на услуги” по 3 обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "Монбат Рисайклинг" ЕАД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на материали” по обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от „Агрогруп Екзакт” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на лични предпазни средства и работно облекло”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "БКК-95" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА" по обособени позиции
Въпроси и отговори по търг, провеждан от „Рамкофарм” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Блистер автомат – 1 бр.; Обособена позиция 2: Tестер/Апарат за изпитване на показател разпадаемост на таблети и капсули – 1 бр.; Обособена позиция 3: Апарат за изпитване на якост/твърдост на таблети – 1 бр."
Тръжна документация по търг, провеждан от "Лифтком" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване в производствения процес на Лифтком АД: ОП 1 - Лазерна режеща машина; ОП 2 - Хидравлична абкант преса; ОП 3 - Технологична линия за прахово боядисване на метални изделия"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "БКК-95" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА" по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "Протей - М" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на Лиофилизатор - 1 брой"
Тръжна документация по търг, провеждан от „Аурубис България“ АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация (монтиране и първоначално изпитване) в „Аурубис България“ АД на: Филтър преса за изсушаване на фаялит – 1бр.”
Тръжна документация по търг, провеждан от ET "Николай Кьосев-Зарина 95" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и инсталиране на специализирано оборудване за нуждите на ЕТ „Николай Кьосев - Зарина 95”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Техникс" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи" по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „Йотов Стоун” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на оборудване, необходимо за увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на „Йотов Стоун” ЕООД“ по две обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "ГБС Тонзос" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване, необходимо за оперативната дейност на Бизнес инкубатор ГБС - Тонзос“
Тръжна документация по търг, провеждан от „Калцит” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Избор на доставчик на високотехнологично оборудване в „Калцит” АД по две обособени позиции
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "Бунай" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА" по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „Монолит София” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за планиране и управление ресурсите на предприятието /ERP система/ - 1 брой и Сървърна конфигурация – 2 броя"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Рико Стил" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА" по обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "ГАМАКАБЕЛ" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и монтаж на технологично оборудване“ по три обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от ЕТ "Виталий и син - Иглика Манова" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на високоскоростен обработващ център по 5 страни и 5 оси с палетна смяна“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "ЗММ- Хасково" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и внедряване на специализиран софтуер – ERP и МОМ системи за управление на промишлени предприятия и необходимия за функционирането им хардуер“
Тръжна документация по търг, провеждан от „Хидроминерал” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на каменни фракции със следните компоненти:1)Челюстна трошачка (1бр.), окомплектована с гризли питател (1бр.) и наклонено вибрационно сито (1бр.) ; 2) Конусна трошачка (1бр.) окомплектована с плосък вибропитател (1бр.) и наклонено вибрационно сито (1бр.) ; 3) Вертикална роторна трошачка (1бр.) ; 4) Лентови транспортьори и съоражения ; 5) Оборудване за електрификация и автоматизация”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Елпром ЕМЗ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Избор на доставчик на оборудване" по пет обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "УНИПОС" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване в три обособени позиции: ОП1. "Шприц машина", ОП2. "Компресор" и ОП3 "Телфер"
Тръжна документация по търг, провеждан от "Пласт-60" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на оборудване за "Пласт-60" ЕООД - ко-екструдер за производство на трипластно А-Б-А фолио и автомат за рязане и навиване на чувалите" по обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Хай Енд " ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и внедряване на хардуерно и софтуерно оборудване“ по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „НОВИПАК 2002” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана линия за производство на опаковки на ролки от възобновяеми и екологично чисти суровини”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Колхида-Сливен" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматична преса за балиране на прана вълна”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "ЕКО ПРОЕКТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Обособена позиция 1: Доставка на 1. Машина за челна заверка за тръби с диаметри до ф355 – 1 бр.; 2. Машина за челна заварка затръби с диаметри до ф630 – 1 бр.; 3. Ръчен екструдер за заваряване на пластмаси– 2 бр. Обособена позиция 2: Доставка на: Инсталация за производство на гладкостенни многослойни полиетиленови тръби – 1 бр. Обособена позиция 3: Доставка на: 1. Машина за полиетиленови шахти – 1 бр. 2. Машина за производство на полиетиленови муфи /тип клик-муфа/ - 1 бр.“
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Кейбъл Груп" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Закупуване на дълготрайни материални активи“ по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „Сирма Солюшънс” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Избор на организации за доставка, внедряване и поддръжка на системи за управление на бизнеса на ДНА по проект „Внедряване на системи за управление на бизнеса“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Спекта ауто" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и внедряване на програмен продукт-система за управление на ресурсите и бизнес процесите в предприятието (ERP система), доставка и инсталиране на хардуерно оборудване в „Спекта ауто“ ООД“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Кале ауто" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и внедряване на програмен продукт-система за управление на ресурсите и бизнес процесите в предприятието (ERP система), доставка и инсталиране на хардуерно оборудване в „Кале ауто“ ООД“
Тръжна документация по търг, провеждан от „София Мед” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Избор на организация за доставка, надзор на монтажа и пускане в експлоатация на технологично оборудване – линия за огнево рафиниране на скрап по проект „Инвестиции за екоцелесъобразно производство“, изпълняван от „София Мед“ АД по Договор BG161PO003-2.3.01-0027-C0001/10.08.2012 г. в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие"
Тръжна документация по търг, провеждан от „Транскапитал” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на сървъри и на софтуерна система за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP)”
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Термоинвест" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на съоръжения и машини за изработване на съдове за транспортиране на природен газ под високо налягане“ по обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Техно Прес” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на офсетова машина за листов печат”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Лаки 131" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "ГАМА КОНСУЛТ - Калинкин, Прокопов и си-е" СД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на софтуер и оборудване за технологична модернизация" по две обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „МАТ” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на обoрудване в „МАТ” ООД" по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "КАРМЕЛА 2000" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация напроизводствено оборудване за нуждите на „Кармела 2000“ ООД" по 5 обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Завод за каучукови уплътнители" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и монтаж на съвременно оборудване“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Кан - учтехспорт - България" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "Лаки 131" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Белослава" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Интегрирана модулна система за управление на процеса гладене и неговите ресурси“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Интерком профил" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Услуги по обособени позиции"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "ЕКО ПРОЕКТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Обособена позиция 1: Доставка на 1. Машина за челназаверка за тръби с диаметри до ф355 – 1 бр.; 2. Машина за челна заварка затръби с диаметри до ф630 – 1 бр.; 3. Ръчен екструдер за заваряване на пластмаси– 2 бр. Обособена позиция 2: Доставка на: Инсталация за производство нагладкостенни многослойни полиетиленови тръби – 1 бр. Обособена позиция 3:Доставка на: 1. Машина за полиетиленови шахти – 1 бр. 2. Машина за производствона полиетиленови муфи /тип клик-муфа/ - 1 бр.“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Бъдещност" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване за "Бъдещност" АД: линия за производство на черупкови форми"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Булмаркет ДМ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“
Тръжна документация по търг, провеждан от "ТЕМКО" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина"
Тръжна документация по търг, провеждан от Райфайзенбанк (България) ЕАД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Избор на изпълнител/и за изготвяне на програма, подготовка и провеждане на обучения за надграждане на професионални умения и компетентности на служители на Райфайзенбанк (България) ЕАД” с две обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от ЕТ "Хюсеин Зърбаш" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на ДМА"
Тръжна документация по търг, провеждан от Конфедерация на труда „Подкрепа” Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Организиране и провеждане на публична кампания по проект № BG 051PO001-2.1.04 „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ТРУД”
Тръжна документация по търг, провеждан от „Карина-4” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за фирма "КАРИНА–4" ООД по договор за безвъзмездна помощ №BG161PO003-2.1.13-0230-С0001“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Елитком" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“ по обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите” с 5 обособени позиции 
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Йотов Стоун" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на оборудване, необходимо за увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на "Йотов Стоун" ЕООД"
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Синемоушън" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на високотехнологично производствено оборудване за Синемоушън ЕООД, включително система за запис и дигитализация на движение, система за сканиране на триизмерни обекти и система за рязане по зелен екран“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Трансформа" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА" с 6 обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на оборудване, свързано с подобряване на условията на труд”
Тръжна документация по търг, провеждан от „НИКИПЛАСТ-М” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на машини и съоръженияс обособени позиции: 1. Шприцгусмашина с обем на шприцване не по-малък от 1800см3; 2. Трикоординатна измервателна машина; 3. Рентгенов апарат за измерване надебелина на покрития; 4. Апарат за коризионно тестване на покрития“
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Капрони" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и внедряване на оборудване (ДМА) и специализиран софтуер (ДНМА) в „Капрони АД“ по обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "АРАЙС" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Закупуване на нови машини"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Термоинвест" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на съоръжения и машини за изработване на съдове за транспортиране на природен газ под високо налягане“ по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "Дамвент" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на преносима система за характеризиране на звукови източници, определяне на звукова мощност и вибрационни измервания и уред за регулиране и проверка на климатични и вентилационни системи”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "М и М Трейдинг 2005" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Преустройство на съществуваща сграда в бизнес инкубатор Разград"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Ню Бояна филм" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и монтаж на иновативно високотехнологично оборудване за развитие на продукти и услуги с висока добавена стойност" по 10 обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от СБАЛ „СВЕТИ ЛАЗАР” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) и хардуер в СБАЛ „СВЕТИ ЛАЗАР” ООД"
Тръжна документация по търг, провеждан от "Минерална вода Княжево" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване за пълнене на „тиха“ вода в РЕТ бутилки и автоматична линия за пълнене и затваряне на вода в галони – 19,8 л."
Тръжна документация по търг, провеждан от "Рамкофарм" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Блистер автомат – 1 бр. ; Обособена позиция 2: Tестер/Апарат за изпитване на показател разпадаемост на таблети и капсули – 1 бр. ; Обособена позиция 3: Апарат за изпитване на якост/твърдост на таблети – 1 бр."
Тръжна документация по търг, провеждан от „Йорг 2915” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Едноцилиндрова плетачна машина-20 бр.”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от “Арсенал” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: “Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите"
Тръжна документация по търг, провеждан от "Ропринт” ЕАД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на производствено оборудване за Обособена позиция 1 „Машина за пълноформатен листов печат“/Обособена позиция 2 „Сгъвачна машина“ / Обособена позиция 3“ Книговезки нож“/ Обособена позиция 4 „Машина за дигитален печат“/ Обособена позиция 5 „Концева шивачка“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД
Тръжна документация по търг, провеждан от „ИСКРА” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи" по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "ОМЗ” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. вертикален обработващ център с ЦПУ, 2бр. струг с ЦПУ, 1 бр.трикоординатна измервателна машина за нуждите на "ОМЗ" ООД"
Тръжна документация по търг, провеждан от „Образователен център Британика” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на компютърно оборудване - сървър и на специализиран софтуер - система за управление на ресурсите (ERP) и система за управление на работата с клиенти (CMR)”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от „Интерконсулт България” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "БГАСИСТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на ДМА и ДНА" по 6 обособена позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Фадата" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Процедура з аизбор на изпълнител за извършване на проучване и изготвяне на Маркетингови стратегии за навлизане на INSIS на пазара на застрахователно-осигурителен софтуер в Скандинавия, Испания, Франция, Англия, Бенелюкс”,
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "ПРОТЕЙ-М" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Лиофилизатор – 1 брой“
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Трансформа" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА" с 6 обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от „АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на рентгенова система за товари"
Тръжна документация по търг, провеждан от “АСТРОИДА” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност (CPV 79417000” по 2 (две) обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Синтезия" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и първоначално изпитване на оборудване по обособена позиция 2: 2.1. Сървър /приложен/ - 1 бр.; 2.2. Сървър /база данни/ - 1 бр.; 2.3. Работни станции - 15 бр.; 2.4. Телефонна централа - 1 бр."
Тръжна документация по търг, провеждан от “ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Избор на изпълнител/и за предоставяне на услуги” по 3 (три) обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "МИГ Инженеринг" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: ”Доставка на предазни средства и специализирано работно облекло за работниците в дружеството”
Тръжна документация по търг, провеждан от „Адифарм” ЕАД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставяне на технологично оборудване за нуждите на „Адифарм” ЕАД”: Обособена позиция 1: Високоефективна течнохроматографска сиситема; Обособена позиция 2: Климатична камера”.
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Зед България" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА и ДНА"
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от "Боряна" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на линейно плетачни машини и софтуерни приложения за управление на технологичния процес"
Тръжна документация по търг, провеждан от "Прогрес" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции: обособена позиция 1 - Индукционна система за топене на чугун и обособена позиция 2 - Инсталация за рециклиране на отработени леярски формовъчни и сърцеви смеси$
Тръжна документация по търг, провеждан от "Интер мода трейдинг" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Организиране и провеждане на колективно участие на клъстер ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ в международно изложение и бизнесделегация с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: Участие в изложение „ZOOM BY FATEX” – Париж, Франция – цялостна логистика; Обособена позиция 2: Осигуряване на транспорт на 4 представители на клъстера за участие в международно изложение „ZOOM BY FATEX” – Париж, Франция;Обособена позиция 3: Осигуряване на настаняване на 4 представители на клъстера за участие в бизнес делегация – дестинация Париж, Франция"
Тръжна документация по търг, провеждан от "ТЪРГОВСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване за внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Давид холдинг" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и инсталация на техническо оборудване“
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "ЕВРОИНТЕГРА" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и внедряване на сегментите на Е-съдържанието по проект "ИКТ - движеща сила за промяна на образуванието" по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013  
Тръжна документация по търг, провеждан от "Сами МСД" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Стругово –фрезови център с централно програмно управление ” 
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Капрони" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и внедряване на оборудване (ДМА) и специализиран софтуер (ДНМА) в „Капрони“ АД“ по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от Рекламна агенция "Киви" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Диверсификация на продукцията чрез въвеждане на ново основно енергоефектовно технологично оборудване"
Тръжна документация по търг, провеждан от Асоциация на индустриалния капитал в България Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Избор на изпълнител на външни услуги за доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” за периода 2009 – 2013 година" с четири обособени позиции
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Булагро" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и внедряване на ERP система и хардуерно оборудване за управление на бизнес процесите в дейнсотта на дружеството", обособена позиция 2
Тръжна документация по търг, провеждан от „С. У. П. - БЪЛГАРИЯ” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на шивашки материали и консумативи за обучение”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Екофол" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи, допринасящи за въвеждането и за постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Торготерм" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на "Автоматизирано складово съоръжение за листова стомана" в "Торготерм" АД"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "ЕнергоСервиз" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Закупуване на специализиран софтуер ERP/CRM система за управление на бизнеса и закупуване на ДМА, допринасящи за въвеждането на ERP/CRM система за управление на бизнеса”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите” с 5 обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "Макиз" ООД - част ІІ Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на термопомпена отоплителна инсталация, вентилационна инсталация с високо ниво на оползотворяване на отпадна топлина (рекуперация) и осветителна инсталация, базирана на луминесцентно и диодно осветление"
Тръжна документация по търг, провеждан от "Макиз" ООД - част І Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на термопомпена отоплителна инсталация, вентилационна инсталация с високо ниво на оползотворяване на отпадна топлина (рекуперация) и осветителна инсталация, базирана на луминесцентно и диодно осветление"
Тръжна документация по търг, провеждан от "Асенова крепост" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Арексим Инженеринг" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи" по обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от СД "Янев-Яневи С-ие" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 1. Екструдер за плоско двуслойно фолио - 1бр.м2. Машина за картонени чаши -1 бр."
Тръжна документация по търг, провеждан от „КОМПЮТЪР СОФТУЕЪР ДИВЕЛЪПМЪНТ КАМПЪНИ” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Внедряване на ERP система за управление на бизнеса”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Александра-04" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА: Обособена позиция 1: Залепваща хоризонтална четириглава машина със система за притискане на уплътнителя и бар-код система -1 бр. Обособена позиция 2: CNC робот- почестваща машина с ориентираща система -1 бр. Обособена позиция 3: Винтонавивна машина - 1 бр. Обособена позиция 4: Център за монтаж на обков - 1бр. Обособена позиция 5: Лентова отрезна машина - 1 бр. Обособена позиция 6: Дигитален ролков път -1 бр. Обособена позиция 7: Ъглонабивна преса за алуминиеви профили - 1 бр. Обособена позиция 8: Винтов компресор - 1бр. Обособена позиция 9: Изсушител - 1бр. Обособена позиция 10: Контейнер за въздух под налягане 1 бр."  
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "МАРС Армор" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Анализ, разработване и въвеждане на ERP система в "МАРС Армор" ООД”
Тръжна документация по търг, провеждан от Кейбъл Груп” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Закупуване на дълготрайни материални активи по обособени позиции"  
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „Кейбъл Груп” ООД, обявен на 27.12.2012 г. Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Закупуване на дълготрайни материални активи по обособени позиции" 
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Бъдещност" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за "Бъдещност" АД" 
Тръжна документация по търг, провеждан от „ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване, свързано с подобряване на условията на труд”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Метал" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на Машина за лазерно рязане”
Информация за сключен договор по търг, провеждан от „НАК МАШ 97” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шестосен обработващ център с ЦПУ" 
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Ате пласт" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по договор № BG161PO003-2.1.13-0338-0001/05.07.2012 г." по обособена позиция 2 
Тръжна документация по търг, провеждан от "Йота" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции: обособена позиция 1: Машина за изправяне и рязане на тел и обособена позиция 2: Автоматична машина за производство на заварена оградна мрежа"
Тръжна документация по търг, провеждан от „БТБ България” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на горно облекло по обособени позиции" 
Тръжна документация по търг, провеждан от Сдружение "ЕВРОИНТЕГРА" Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и внедряване на сегментите на Е-съдържанието по проект "ИКТ - движеща сила за промяна на образуванието" по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Паралел" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на компютърно оборудване, необходимо за внедряване на системата за управление на ресурси, включващо: - 30 бр. настолен компютър - 3 бр. сървър - 1 бр. устройство за съхранение на данни"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Ким Пласт" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и пускане в експлоатация на оборудване по обособени позиции" 
Тръжна документация по търг, провеждан от "Атиа Принт" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на широкоформатен 5 метров UV принтер, широкоформатен 3.2 метров латексов принтер и машина за високочестотно заваряване на промазани тъкани"  
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "БГ Асист" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка на ДМА и ДНА в 6 обособени позиции” по обособена позиция 3  
Тръжна документация по търг, провеждан от „ГОТМАР” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Изработка, монтаж, въвеждане в експлоатация на цялостна шприц система за производство на преформи” 
Тръжна документация по търг, провеждан от "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД  Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за лазерно рязане“
Тръжна документация по търг, провеждан от "Р Консултинг" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА"
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "НОВОТЕХПРОМ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по проект BG161PO003-2.1.13--0394-0001" по обособени позиции 
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Данко системс" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции" 
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Брейн Сторм Консулт" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:: „Закупуване, лицензиране и внедряване на ERP система” 
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Оторам-90" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Интегрираната система за управление на бизнес процесите и работни станции” с 2 обособени позиции 
Тръжна документация по търг, провеждан от "Адифарм" ЕАД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване за нуждите на „Адифарм” ЕАД” 
Тръжна документация по търг, провеждан от „Рекарпласт 2006" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Линия за прахово боядисване на алуминиеви профили и детайли; Обособена позиция 2: Двуглава заваръчна машина; Обособена позиция 3: Винтонавивна машина"  
Тръжна документация по търг, провеждан от „Атиа Принт“ ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на плоско печатаща машина, режещ плотер и ламинираща машина; Обособена позиция 2: Доставка на компютърна система за работа със специализиран софтуер и специализиран софтуер за редакция и създаване на лентикулярни изображения.“  
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Хай Енд" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет "Доставка, инсталиране и внедряване на хардуерно и софтуерно оборудване" по обособени позиции №1, № 2 и №4
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Химакс Фарма" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за производство на лекарствени продукти"  
Тръжна документация по търг, провеждан от „Смартком-България” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на оборудване“ по обособени позиции: Обособена позиция №1. Система за полуавтоматичен повърхностен монтаж на електронни елементи с интегрирано управление и контрол на параметрите на запояване и контрол на резултата – комплект Обособена позиция №2. Депанелизатор за печатни платки с високоточен интегриран контрол на рязане Обособена позиция №3. Система за предварителен анализ и оценка за електробезопасност на електронни устройства Обособена позиция №4. Уред за тестване на потребителски мрежови устройства 
Решение за прекратяване на процедура по търг, провеждан от „Смартком-България” АД Процедура за определяне на изпълнител по обособени позиции 1, 2, 3 и 6 по процедура "открит избор" с предмет :„Доставка на оборудване" 
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "СМС Инвест" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за тампон печат"  
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "БГАСИСТ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет "Доставка на ДМА и ДНА"  
Тръжна документация по търг, провеждан от „ГОТМАР” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Изработка, монтаж, въвеждане в експлоатация на цялостна шприц система за производство на преформи”
Тръжна документация по търг, провеждан от „Диагностично-консултативен антиейджинг и реджувенейшън център Хил клиник" ЕАД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Консултантски услуги за предварителен анализ, подготовка, разработване и внедряване на нови модули(модул „Бизнес анализ“, модул „Плащания“, модул „Склад“, модул „Лаборатория“ модул „Картон на пациента“) към съществуващата софтуерна система за управление на бизнес процеси, ресурси и взаимоотношения с клиенти(Clinic Management System)”
Тръжна документация по търг, провеждан от „Парфюмери Дъглас България" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализиран хардуер за фирма „Парфюмери Дъглас България“ ООД 
Тръжна документация по търг, провеждан от „Аурубис България“ Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация (монтиране и първоначално изпитване) в „Аурубис България“ АД по обособени позиции" 
Информация за сключен договор по търг, провеждан от "Ким Пласт" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и пускане в експлоатация на оборудване по обособени позиции" 
Тръжна документация по търг, провеждан от „Козметик плюс” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Разработване, доставка и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер за фирма „Козметик плюс“ ЕООД по договор за безвъзмездна помощ 4МС-02-213/03.08.2012 г.”
Информация за сключени договори по търг, провеждан от „Eмка” АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на хардуерен сървър – 1 бр. и Обособена позиция 2: Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието (ERP) – 1 бр.” 
Тръжна документация по търг, провеждан от „Ню Момент Ню Айдиас Компани” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Разработване и внедряване на система за управление на ресурсите (ERP) и необходимото за работата на системата оборудване”
Тръжна документация по търг, провеждан от „Тита Консулт” ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка на голямообемен спектрометричен гама детектор за мониторинг на терен“. 
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "ЛФС" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка и въвеждане експлоатация на ДМА и ДНА"
Въпроси и отговори по търг, провеждан от "ТИМЕКС-БГ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: "Доставка на хардуерно оборудване и специализиран софтуер" по следните обособени позиции 
Тръжна документация по търг, провеждан от „Козметик плюс” ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализиран хардуер за фирма „Козметик плюс“ ЕООД по договор за безвъзмездна помощ 4МС-02-213/03.08.2012 г.”
Тръжна документация по търг, провеждан от "Булметал" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Въвежданена система за управление на ресурсите (ERP) в Булметал ООД” по обособени позиции 
Тръжна документация по търг, провеждан от "ДОЕВ" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за фирма "Доев" ЕООД по ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0144-0001." 
Тръжна документация по търг, провеждан от "Кейбъл Груп" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Закупуване на дълготрайни материални активи по обособени позиции" 
Тръжна документация по търг, провеждан от "Хидропневмотехника" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация наоборудване по проект BG161PO003-2.1.13-0060-0001” по обособени позиции 
Тръжна документация по търг, провеждан от "Чуков БГ" ЕООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на услуги, предвидени за изпълнение по ДБФП 2ИПП-02-18/31.01.12 г., по обособени позиции" 
Тръжна документация по търг, провеждан от "Теси" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции" 
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Елхим - Искра" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на нови машини за производство на универсален оловно-кисел акумулатор с вграден нагревател, с обособени позиции
Тръжна документация по търг, провеждан от "Емка" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и инсталиране на ново технологично оборудване" по обособени позиции
Информация за сключени договори по търг, провеждан от "Киви ТВ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: „Доставка и инсталиране на високотехнологично оборудване: Система от пасивна оптична мрежа (GPON) за пренос данни; Софтуер за управление на от пасивна оптична мрежа (GPON); Система за разпространение наMPEG кодирани телевизионни програми по кабелна мрежа с възможност за криптиране и поддръжка на HDTV"
Тръжна документация по търг, провеждан от "НИКИМОЛ" ООД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КАРБОНИЗАЦИЯ НА БИОМАСА"
Тръжна документация по търг, провеждан от "Елхим - Искра" АД Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет: "Доставка на нови машини за производство на универсален оловно-кисел акумулатор с вграден нагревател" по обособени позиции
 • A
 • A
 • A
 • Заглавка

  • A
  • A
  • A
  10.04.2009 | 12:23 Това е съдържанието...
  -->
  Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.