Решения на Комитета за наблюдение

Първо официално заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"

 

Второ официално заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"

 

Трето заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"

 

Четвърто заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност"

 

Пето заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност"

 

Решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Конкурентоспособност" в резултат на проведена писмена процедура за вземане на решения от 26.03.2010 год.

Шесто заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност"

 

Седмо заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.