Обява за подбор на външни оценители по ОП Административен капацитет

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" отваря процедура за подбор на външни оценители за участие като членове и резервни членове в състава на оценителните комисии по ОПАК.

Документи за участие се подават на адреса на Управляващия орган на ОПАК до 26.02.2010 г.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.