Обява за подбор на външни оценители по ОП „Конкурентоспособност”

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма


Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013


О Б Я В А


Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за подбор на външни оценители, които да бъдат включени в списъка с физически лица - външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности" и приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" (с изключение на област на въздействие 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници") на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност").

Допълнителна информация може да намерите на страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.