Изпълнение на ОП

Август

Общ бюджет
7,926 млн €

Договорени средства
8,554 млн €

Изплатени суми
6,937 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.