Национална стратегическа референтна рамка

Комуникационна стратегия на Националната стратегическа референтна рамка на Република България  Одобрена на Второто заседание на Комитета за наблюдение на НСРР на 20 юни 2008 г.


 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.