Обяви за набиране на проектни предложенияBG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”

На 30.06.2011 г. Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество", обявява процедура за подбор на проекти BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1"


Целта на процедурата е: Да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, добро управление на проекти и програми.


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 33 482 451 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5096

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 септември 2011г., 16.00ч. местно време.

 

Във връзка с допусната техническа грешка в приложение Б1 - Бюджет на проекта и описите към него, Договарящият орган публикува коригиран вариант на Бюджет на проекта, който можете да намерите в папка „Документи за попълване" към Насоките за кандидатстване.

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.