Обяви за набиране на проектни предложенияОП Регионално развитие 2007-2013

Прекратени процедури
 • BG161РО001/1.1-01/2007

  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

 • BG161PO001/4.1-01/2007

  Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие"

 • BG161PO001/1.1-06/2009

  „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

 • BG161PO001/2.1-02/2007

  „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.