Обяви за набиране на проектни предложенияОБЯВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG16M1OP002-1.001 „ПОДПОМАГАНЕ РЕГИОНАЛНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ НА ОТРАСЪЛ ВИК“

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." обявява, че със Заповед № РД-ОП-90/30.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". Промяната касае Раздел 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване", точка 23.2 от насоките за кандидатстване.

 Консолидираният вариант на целия пакет документи по процедура BG16M1OP002-1.001 е  публикуван на интернет страницата на ОПОС - http://ope.moew.government.bg/bg в раздел Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г., както и на Единния информационен портал за обща информация за управление на средствата от ЕСИФ - www.eufunds.bg.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.