Обяви за набиране на проектни предложенияПроцедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”

Насоките за кандидатстване са качени на интернет страницат на ОПОС, в секция "Обяви за проектни предложения" и на единния информационен портал, раздел "ОПОС 2014-2020"

ОБЯВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16M10P002-2.001 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ"

16.09.2015 г.


Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява, че със Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци". Поправките са в т. 14.2 и т. 18 на насоките за кандидатстване, изменението е в забележка към редове 9-12 и 19-22 в Приложение 27.7.

Консолидираният вариант на целия пакет документи по процедура BG16M10P002-2.001 е публикуван и на интернет страницата на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg, в меню: Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г.

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел по приоритетна ос „Отпадъци" на ОПОС 2014 - 2020 г. за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез настоящата процедура се предоставя възможност за финансиране изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Въвеждането в експлоатация на тези инсталации ще доведе до намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до по-ефективно използване на отпадъците като ресурс.
Допустими бенефициенти и партньори по процедурата са български общини, които отговарят на условията, включени в насоките, а общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени по процедурата, е 97 791 500 лв.
Допустимите дейности по процедурата, които ще се финансират, са свързани с подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации за компостиране, включително и за необходимите съоръжения и техника. Осигуряването на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, както и проектиране и изграждане на необходимата съпътстваща инфраструктура, която обслужва само изгражданите обекти, също са допустими за финансиране по процедурата.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.
Проектни предложения може да се подават до 1 август 2016 г., 23.59 часа включително.
Одобрените от министъра на околната среда и водите насоки за кандидатстване с приложенията към тях, както и информация за получените становища и предложения в резултат от общественото обсъждане и степента на отразяването им, са публикувани на интернет-сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg, в меню: Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. , както и на единния информационен портал eufunds.bg.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.