Обяви за набиране на проектни предложенияОП Околна среда 2007-2013

Обяви с изтекъл срок
 • BG161PO005/13/1.50/01/35

  "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт".

 • BG161PO005/12/1.40/01/34

  „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност”

 • BG161PO005/12/3.0/04/33

  “Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи за реакция при горски пожари в национални паркове, природни паркове, резервати и поддържани резервати”

 • BG161PO005/12/3/3.2/07/32

  Транспортно-техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост

 • BG161PO005/12/2.20/01/31

  "Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания"

 • BG161PO005/12/1.20/02/29

  Разработване на планове за управление на риска от наводнения

 • BG161PO005/11/1.3/02/28

  Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата

 • BG161PO005/11/3/3.2/06/27

  Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове

 • BG161PO005/11/3/3.2/05/26

  Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати

 • BG161PO005/11/1.12/02/25

  Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.

 • BG161PO005/11/3.0/03/24

  Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

 • BG161PO005/11/3.1/02/23

  Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания

 • BG161PO005/10/2.10/07/22

  Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол

 • BG161PO005/10/2.10/06/21

  Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново

 • BG161PO005/10/3.0/2/20

  Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

 • BG161PO005/10/1.11/03/19

  Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

 • BG161PO005/10/2.10/05/18

  Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас

 • BG161PO005/09/2.10/04/17

  Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин

 • BG161PO005/09/2.10/03/15

  Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. - регион Перник

 • BG161PO005/09/2.10/02/14

  Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. – регион Ботевград

 • BG161PO005/09/2.10/01/13

  Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. - Столична община

 • BG161PO005/09/3.2/04/12

  Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан

 • BG161PO005/10/1.11/02/16

  Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.

 • BG161PO005/09/3.2/03/11

  Разработване на План за управление на Природен парк Беласица

 • BG161PO005/09/3.2/02/10

  Разработване на План за управление на Природен парк Българка

 • BG161PO005/09/3.2/01/09

  Актуализиране на План за управление на Национален парк Рила

 • BG161PO005/09/3.1/01/08

  Развитие на мрежата НАТУРА 2000

 • BG161PO005/08/1.20/01/06

  Разработване планове за управление на речните басейни

 • BG161PO005/08/3.0/01/05

  Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

 • BG161PO005/08/2.30/01/03

  Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

 • BG161PO005/08/1.10/01/02

  Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

 • BG161PO005/08/1.30/01/01

  Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.