Обяви за набиране на проектни предложенияПроцедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16MOP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК"

Насоките за кандидатстване са качени на интернет страницат на ОПОС, в секция "Обяви за проектни предложения" и на единния информационен портал, раздел "ОПОС 2014-2020"

17.09.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява, че със Заповед № РД-ОП-86/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". Промените са в раздел 14, т. 14.5 и раздел 18 на насоките за кандидатстване.

 
31.07.2015 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения BG16MOP002-1.001„Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК".

По смисъла на § 1. т. 6 от Допълнителните разпоредби на Постановление№ 107 на Министерския съвет от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., конкретен бенефициент по настоящата процедура е Министерство на регионалното развитие и благоустройството - дирекция „Водоснабдяване и канализация".

 

Цел на процедурата е подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и пакет документи за последващо финансиране по ОПОС 2014-2020 г. за 14 консолидирани райони на 14 ВиК оператора. По този начин се очаква се да бъде осигурена ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси" на ОПОС 2014-2020 г.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълни на територията на Република България.

 

 

  • Допустими по процедурата са следните дейности:
  • Подготовка на РПИП, за определяне на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура, с фокус агломерации над 10 000 е.ж., проектна документация, финансови и икономически анализи, формуляри за кандидатстване и пакет документация за последващо финансиране по ОПОС 2014-2020 г.;
  • Консултантски услуги за подпомагане на разработката и осигуряване качеството на РПИП;
  • Допълнителни мерки за постигане на съответствие с европейските и национални изисквания в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчните води и в областта на питейните води за агломерациите в обособената територия, обслужвана от ВиК Смолян;
  • Актуализация на стойността на публични ВиК активи за обособените територии на 28 ВиК оператора с държавно участие.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 61 512 000 лв. (шестдесет и един милиона петстотин и дванадесет хиляди лева).
Проектното предложение може да бъде подадено до 23.59 ч. на 30.09.2015 г. само електронно чрез системата ИСУН 2020 (http://eumis2020.government.bg/ ).

 

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.