Обяви за набиране на проектни предложенияПроцедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”

Публикувана е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020".

Целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подпомогне Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 г. за осъществяване на функции по управление и изпълнение на програмата. 

Конкретен бенефициент по процедурата е Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.
Бюджетните линии могат да бъдат подавани текущо, тъй като съгласно указанията по процедурата няма определен краен срок за кандидатстване. 
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/ .

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед №РД-02-36-421/14.08.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван и на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.