Обяви за набиране на проектни предложенияПроцедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот" с Конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р България.

Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 150 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg .


Проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, в рамките на следните индикативни срокове:

- до 10 юни 2015 г., 23,59 часа;
- до 10 юли 2015 г., 23,59 часа;
- до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.

    Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.