Обяви за набиране на проектни предложения


ОП Транспорт 2007-2013 - Актуални обяви
ОП Транспорт 2007-2013 - Обяви с изтекъл срок
ОП Транспорт 2007-2013 - Прекратени процедури
ОП Околна среда 2007-2013 - Актуални обяви
ОП Околна среда 2007-2013 - Обяви с изтекъл срок
ОП Околна среда 2007-2013 - Прекратени процедури
ОП Регионално развитие 2007-2013 - Актуални обяви
ОП Регионално развитие 2007-2013 - Обяви с изтекъл срок
ОП Регионално развитие 2007-2013 - Прекратени процедури
ОП Конкурентоспособност 2007-2013 - Актуални обяви
ОП Конкурентоспособност 2007-2013 - Обяви с изтекъл срок
ОП Конкурентоспособност 2007-2013 - Прекратени процедури
ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013 - Актуални обяви
ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013 - Обяви с изтекъл срок
ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013 - Прекратени процедури
ОП Административен капацитет 2007-2013 - Актуални обяви
ОП Административен капацитет 2007-2013 - Обяви с изтекъл срок
ОП Административен капацитет 2007-2013 - Прекратени процедури
ОП Техническа помощ 2007-2013 - Актуални обяви
ОП Техническа помощ 2007-2013 - Обяви с изтекъл срок
ОП Техническа помощ 2007-2013 - Прекратени процедури
ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 - Прекратени процедури
ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 - Прекратени процедури
ОП Околна среда 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Околна среда 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Околна среда 2014-2020 - Прекратени процедури
ОП Региони в растеж 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Региони в растеж 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Региони в растеж 2014-2020 - Прекратени процедури
ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 - Прекратени процедури
ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 - Прекратени процедури
ОП Добро управление 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Добро управление 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Добро управление 2014-2020 - Прекратени процедури
ОП Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020 - Актуални обяви
ОП Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
ОП Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020 - Прекратени процедури
Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020 - Актуални обяви
Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020 - Обяви с изтекъл срок
Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020 - Прекратени процедури
Други - Актуални обяви
Други - Обяви с изтекъл срок
Други - Прекратени процедури
ТГС Гърция - България - Актуални обяви
ТГС Гърция - България - Обяви с изтекъл срок
ТГС Гърция - България - Прекратени процедури
ТГС България - Турция - Актуални обяви
ТГС България - Турция - Обяви с изтекъл срок
ТГС България - Турция - Прекратени процедури
ТГС България - Македония - Актуални обяви
ТГС България - Македония - Обяви с изтекъл срок
ТГС България - Македония - Прекратени процедури
ТГС Румъния - България - Актуални обяви
ТГС Румъния - България - Обяви с изтекъл срок
ТГС Румъния - България - Прекратени процедури
ТГС България - Сърбия - Актуални обяви
ТГС България - Сърбия - Обяви с изтекъл срок
ТГС България - Сърбия - Прекратени процедури
Всички програми - Актуални обяви
Всички програми - Обяви с изтекъл срок
Всички програми - Прекратени процедури
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.