Индикативни годишни работни програми

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2016 г.

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2015 г.

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2013 г.

 

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2012 г.

 

 

Образец на Индикативна годишна работна програма Утвърден от министъра по управление на средствата от ЕС, който да бъде използван от Управляващите органи на Оперативните програми
 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2011 г.

 

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2010 г.

  

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2009 г.:

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.