Комитет за наблюдение на ОПТП

                             

Шестнадесето официално заседание на КН на ОПТП Петнадесето официално заседание на КН на ОПТП 

 

 

Четиринадесето официално заседание на КН на ОПТП   

 

Тринадесето официално заседание на КН на ОПТП


Дванадесето официално заседание на КН на ОПТП

 

Единадесето официално заседание на КН на ОПТП 

 

Десето официално заседание на КН на ОПТП

 Девето официално заседание на КН на ОПТП

  Осмо официално заседание на КН на ОПТП

 Седмо официално заседание на КН на ОПТП

 Шесто официално заседание на КН на ОПТП

 Пето официално заседание на КН на ОПТП

 Четвърто официално заседание на КН на ОПТП

 Трето официално заседание на КН на ОПТП

Второ официално заседание на КН на ОПТП

 Първо официално заседание на КН на ОПТП 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.