Ръководства

Процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk) Процедури за стандартизиране и подобряване нивото на обслужване на предоставяната от ИСУН услуга, съобразно наличните към момента добри практики

Индикатори за нередности и измами  Технически указания към бенефициентите, изготвени от ИА “Одит на средствата от ЕС”

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.