Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ

НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ СЪЗДАДЕ ИНТЕРНЕТ САЙТ ПОСВЕТЕН НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ http://www.eeagrants.bg/.

 

 

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.                       

 

  

  

На 17.06.2011 г. бяха подписани Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство и Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия. Общата цел на двата финансови инструмента е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори и България.

 

БЪЛГАРИЯ Е СРЕД ВОДЕЩИТЕ ДЪРЖАВИ В РЕАЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

 

С публикация под заглавие „Отварят се нови възможности за финансиране" , официалният сайт на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм представя напредъка по осъществяване на финансовите инструменти. „България и Полша са водещи сред държавите бенефициенти", продължава материала, като отбелязва одобрените наскоро 6 програми в областите гражданско общество, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, институционално сътрудничество и изграждане на капацитет, както и реформи в правосъдието и корективни услуги.

С цел улесняване достъпа до информация, сайтът публикува календар на предстоящите събития и обяви за набиране на проектни предложения, в който могат да се проследят инициативите за всяка от държавите бенефициенти. Тази информация ще можете да откриете и на нашия сайт.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.