Териториално сътрудничество

Европейското териториално сътрудничество, финансирано от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), е предназначено да подкрепя хармоничната и балансирана интеграция на територията на ЕС чрез подпомагане на сътрудничеството в области, които са от значение за общността на трансгранично, транснационално и междурегионално равнище.

Оперативните програми за териториално сътрудничество са:

 • Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз: България - Гърция и България - Румъния с финансиране от ЕФРР;
 • Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз: България - Турция, България - Република Македония, България - Сърбия. Тези три програми ще се финансират както от ЕФРР, така и от Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) на ЕС;
 • Програмата за Черноморския басейн, финансирана както от ЕФРР, така и от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП);
 • Програмата за транснационално сътрудничество в Зона "Югоизточна Европа" (South East European Space);
 • Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC;
 • Програма INTERACT II за оперативно съдействие;
 • Оперативна програма ESPON 2013 (Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране);
 • Оперативна програма URBACT II. 

В рамките на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество", България ще развива сътрудничеството в следните обобщени области:

 • насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, туризъм, култура и трансгранична търговия;
 • насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни и технологични рискове;
 • подкрепа за връзките между градските и селските райони;
 • намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни, информационни и комуникационни мрежи и услуги, и трансгранични системи и съоръжения за вода, отпадъци и енергия;
 • развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, култура, туризъм и образование;
 • стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, обучение и социално включване;
 • развитие на институционален и административен капацитет на регионално и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови проекти. 

Муждурегионалното сътрудничество е включено под формата на операция в Приоритетна ос 4 "Регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет за усвояване" по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., която ще се финансира от ЕФРР за по-ясна подкрепа на връзките между Цел 1 и Цел 3 на новата Кохезионна политика.

Особености и специфика на програмите и проектите по Цел 3

Програмите за териториално сътрудничество за периода 2007-2013 са базират на натрупания опит при изпълнението на двустранните и многостранните програми и инициативи като предходните ФАР ТГС и Добросъседство /Интеррег IIIB CADSES /Интеррег IIIC. Едновременно с това, обаче, те са вдъхновени от настоящите предизвикателства на регионално и местно ниво, а се вписват в по-общите европейски политики и стратегии, като Европейската перспектива за пространствено развитие (ЕППР) от 1999 г. и новата платформа "Региони за икономическа промяна".

Трансграничните, транс-националните и муждурегионалните програми за сътрудничество се стремят да дадат специфично и целенасочено териториално измерение на стратегиите от Лисабон и Гьотеборг чрез разглеждане на географското разпределение на растежа, иновациите и процесите на пазара на труда в допустимите трансгранични, транс-национални зони или в ЕС като цяло, и чрез осигуряването на интегрирани и истински съвместни дейности за устойчиво развитие на страните-участнички.

Въпреки че приоритетите на тези програми могат да съответстват на определени национални или европейски секторни политики, за разлика от секторните програми, програмите за териториално сътрудничество подкрепят дейности от качествено различен тип. Избраните проекти допринасят за интегрирано териториално развитие чрез подхода на широкото партньорство (ангажиране на различни сектори и нива на управление) и задължително отговорят на два от следните четири критерия:

 • съвместно създаване;
 • съвместно изпълнение;
 • общ екип;
 • съвместно финансиране. 

Програмите по Цел 3 не са подходящи за финансирането на високо-разходни и дългосрочни инвестиционни проекти (както програмите по Цел 1), а по-скоро меки, дребно-мащабни дейности и мерки от типа "хора-за-хора". Проектите трябва да имат ясно въздействие извън националните граници и да включват аспекти (например териториален обхват, много-секторен подход, ниво на включване на партньорите) които не са допустими или възможни за финансиране в рамките на секторните програми.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.