Българо-швейцарска програма

 

 

 

 

На 7 септември 2010 г. президентът на Конфедерация Швейцария г-жа Дорис Лойтхард и министърът на външните работи  г-жа Мишлин Калми-Рей  заедно с българския министър по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев подписаха  Рамково споразумение между България и Швейцария.

Чрез този финансов принос Швейцария допринася за намаляване на икономическите и социални разлики в разширения Европейски съюз. От 2007 година Швейцария финансира с 1 милиард шв. франка проекти и програми в полза на десетте страни, приети за членки на ЕС през май 2004 година. Новоприетите в ЕС през 2007 г. държави България и Румъния ще бъдат финансирани допълнително с 257 милиона шв. франка.

Приносът за България в размер на 76 милиона шв. франка ще се реализира под формата на проекти и програми, които Швейцария ще направлява на място. Споразумението урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов принос. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда да наваксва и в които Швейцария е конкурентоспособна (например експертни познания). В тези области са включени: сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, както и институционално партньорство.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА  

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

ГОДИШНА СРЕЩА

БЮЛЕТИН

ДОКУМЕНТИ:

Споразумение за Тематичен фонд по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на дуална система на професионално обучение в България

Рамкoво споразумение

Споразумение за подготовката на проекти

Споразумение за Тематичен фонд "Сигурност"

Споразумение за Тематичен фонд "Стипендии"

Споразумение за Тематичен фонд "Изследвания"

Споразумение за Tематичен фонд "Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество"  

Споразумение за Тематичен фонд "Фонд за партньорства и експертна помощ"

Споразумение за тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на Ромите и другите уязвими групи относно услуги за предоставяне на грижи по домовете

Споразумението за Фонд Техническа помощ

Споразумение за Тематичен „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи" 

АУДИО-ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ:

Презентации от публичното представяне на официалния старт на българо-швейцарската програма за сътрудничество може да намерите ТУК

ПРОЕКТИ:

Одобрени проекти

Проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система "

 

Планирани проекти

Процес на подбор

 

ОБЯВИ:

ОТПРАВЕНА ДИРЕКТНА ПОКАНА В ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР"

ПО  БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Националното координационно звено отправя директна покана за представяне на проектно резюме по тематична област „Частен сектор" към Изпълнителна Агенция - Агенция по обществените поръчки, чрез Междинния орган - дирекция „Програми и проекти" в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Директната покана е в целева област  "Подобряване  на регулацията на финансовия сектор и укрепване на финансовите пазари и институции", с цел създаване на предпоставки за реализиране на последователна политика в областта на възлагането на „зелени" обществени поръчки.

Общият допустим бюджет по настоящата целева област е до 1,5 милиона швейцарски франка -  швейцарска безвъзмездна помощ  и 15% национално съ-финансиране. 

Покана

Формуляр за кандидатстване 

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО РЕЗЮМЕ ПО ОТПРАВЕНАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ДИРЕКТНА ПОКАНА В ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР" ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

По предложение на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП),  ръководителят на Националното координационно звено удължи срока за представяне на проектно резюме по обявената директна покана към Изпълнителната агенция за Българо-швейцарската програма - дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия" в ИАНМСП по тематична област „Насърчаване на частния сектор".

Проектното резюме следва да бъде представено от Изпълнителната Агенция в един оригинал и две копия, на български и английски език, в срок до 14.09.2012 г.,  на Междинния орган (МО) по Българо-швейцарската програма -  дирекция „Програми и проекти" в ИАНМСП, на адрес: ул. Леге 2-4, 1000 София. Комплектът от документи следва да бъде представен и в електронен формат.

Проектното резюме и изготвеният от МО аргументиран доклад, с резултатите от оценката му, следва да бъдат изпратени на Националното координационно звено в срок до 21.09.2012 г., на адрес: Министерски съвет на Република България,  бул. Дондуков №1, 1594 София.Националното координационно звено отправя директна покана за представяне на проектно резюме по тематична област „Насърчаване на частния сектор", целева област „Развитие на частния сектор и стимулиране на износа на МСП и/или въвеждането на стандарти".

Покана

Формуляр за кандидатстване 

ОТПРАВЕНА ДИРЕКТНА ПОКАНА В ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „ОКОЛНА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРА"

НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

На основание Решение 3 от проведена писмена процедура в периода 30.11.2011 - 09.12.2011 г. на Комитета за наблюдение (КН) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Националното координационно звено (НКЗ) отправя директна покана за представяне на проектни резюмета по тематична област „Околна среда и инфраструктура" към Изпълнителна Агенция (ИА) „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), чрез Междинния орган (МО) - дирекция „ Европейски и международни проекти" в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Приетият от Комитета за наблюдение подход за проекти по тематична област „Околна среда и инфраструктура" е идентифицирането и управлението им да се извършва от публични институции, пряко ангажирани с изпълнение на държавната политика в съответната тематична област, с цел:

1. Осигуряване на предварително финансиране на дейностите по проектите, съгласно Рамковото споразумение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Приложение 3, Процедура за плащане и възстановяване на разходите;

2. Произтичане от утвърдени програми (национални/секторни ) или стратегии;

3. Осигуряване на избор между вече идентифицирани проекти по пред-присъединителните програми или по Оперативните програми на ЕС за програмен периода 2007-2013, които не са получили финансиране поради обективни фактори, но отговарят на критериите и изискванията на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Директната покана е в целева област „Рехабилитация и модернизация на основна инфраструктура и подобряване на околната среда" с приоритетна цел „Подобряване на публичната инфраструктура с оглед повишаване на жизнения стандарт и стимулиране на икономическо развитие".

Финансовите средства в тематичната област „Околна среда и инфраструктура" са 27,4 милиона швейцарски франка швейцарска помощ и 15% национално съ-финансиране.

Окончателното решение по представените проектни резюмета (в т.ч., ако е приложимо и решение по искането за финансиране на подготовката на окончателното проектно предложение чрез „Помощ за подготовка на проекти") ще бъде  взето от Федералния департамент за икономически въпроси на Швейцария, чрез Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO), след одобрението им от Комитета за наблюдение на Българо-швейцарската програма.

Директна Покана за представяне на проектни резюмета в тематична област „Околна среда и инфраструктура" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Проектно резюме - Формуляр за кандидатстване на български език

Проектно резюме - Формуляр за кандидатстване на английски език

КОНТАКТИ:

Национално координационно звено

Министерски съвет

Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС"

Марияна Кордова - директор на дирекция

ел.поща: m.kordova@government.bg

тел. (+359 2) 940 24 06

Николай Йонов - началник отдел „Програми, финансирани от КФ и ЕФРР на ЕС"

ел. поща: N.Yonov@government.bg

тел. (+359 2) 940 20 46

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: 

http://www.swiss-contribution.ch/

Намиране на не-търговски партньори в Швейцария (http://www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Selection_procedure/Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland)

Сайт на швейцарския принос за разширяване (http://www.contribution-enlargement.admin.ch/)

Федерално Министерство на външните работи FDFA (http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html)

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC) (http://www.deza.admin.ch/)

Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO) (http://www.seco.admin.ch/)

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.