Инструмент Шенген

Индикативни програми

Търгове

Нормативна уредба

ПМС № 84 от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
Решение на Комисията от 04.04.2007 г. Относно управлението и контрола на частта, отнасяща се до достиженията на правото от Шенген, от инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение за периода 2007-2009 г.
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.