Обща селскостопанска политика и рибарство

Обща селскостопанска политика

Програма за развитие на селските райони

 

 

 

Обща политика по рибарство

Оперативна програма за рибарство и аквакултури 2007-2013

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.