Конкурентоспособност

Страница на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност"

ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  

Актуална програма

Програми от минали години

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Описание на системите за управление и контрол (СУК)на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 2 - 28.04.2014)

 

* Всички предходни версии на горецитираните документи са налични на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наръчник по ОП "Конкурентоспособност" и Описание на системите за управление и контрол (СУК)

Със Заповед № РД-16-1791/20.12.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и Ръководител на Управляващия орган, се утвърждават: Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 1), определящ начина на работа на Управляващия орган на Оперативната програма и Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, (вариант 1).

* Всички предходни версии на горецитираните документи са налични на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНИЦИАТИВА JEREMIE

 

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция "Регионална политика") и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС, използваща структурните фондове за периода 2007 - 2013 г. JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от Структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативни механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).

В България, Холдинговият фонд по JEREMIE (ХФД) се финансира  по линия на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 от Европейския фонд за регионално развитие заедно и държавния бюджет. В рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност", Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), е  определило бюджет по Приоритетна ос 3 за изпълнение на Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез прилагане на различни инструменти за финансов инженеринг.

Уеб страницата на инициативата JEREMIE в България вече е активна и се намира на следния интернет адрес:  http://jeremie.bg/  На нея потенциалните кандидати могат да се запознаят подробно с инициативата, финансовите продукти, финансовите посредници, както и с актуалните новини и покани за заявяване на интерес.

На интернет страницата на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност" www.opcompetitiveness.bg,  освен актуална информация за JEREMIE, е публикуван и банер на инициатива JEREMIE, улесняващ достъпа до уеб сайта.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОКУМЕНТИ ПО ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

 

 

 

 

Актуализирана Глава III "Процедури за определяне на изпълнител" към Оперативно ръководство за изпълнение на ДБФП по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност" и приложения към нея.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.