Указания на Сертифициращия орган по оперативните програми

 2015г.

УКАЗАНИЯ Приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз

2014 г.

УКАЗАНИЯ Указания относно отчитане на нередности, наложени финансови корекции и верифицирани разходи по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС за периода 2007-2013г. между Република България – Бивша Югославска Република Македония, Република България – Република Сърбия, Република България – Република Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ

 

2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезинния фонд на ЕС, на ниво бенефициент
ИНСТРУКЦИЯ за обмена на информация между Управляващите органи/Междинните звена и бенефициентите в процеса на заявяване на средства и отчитане по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

2011 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я във връзка с възникнали казуси относно отчитане на нередности, наложени финансови корекции и верифицирани разходи по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

И Н С Т Р У К Ц И Я във връзка с проекти, генериращи приходи и прилагането на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г.

ДНФ № 1/25.05.2011 г. относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз (ЕС) и кореспондиращото национално съфинансиране на Република България за периода 2007-2013 г. по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - Бивша Югославска Република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция
ДНФ № 2/25.05.2011 г. относно сертифициране на разходите по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз за периода 2007-2013 г. между Република България - Бивша Югославска Република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция 
ДНФ № 3/25.05.2011 г относно процедура по установяване и докладване на нередности по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз за периода 2007-2013 г. между Република България -Бивша Югославска Република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция 
ДНФ № 4/25.05.2011 г.  относно организация на счетоводния процес в Управляващия орган за сметка на средствата, предоставени чрез Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕК и кореспондиращото национално съфинансиране по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - Бивша Югославска Република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция

2010 г.  

ДНФ № 7 от 22.12.2010 г. относно отписване и възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз
ДНФ № 6 от 13.12.2010 г. относно организация на счетоводния процес в Управляващите органи/Междинните звена, управляващи средствата по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране

ДНФ № 5 от 21.10.2010 г. относно сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз 
ДНФ No 4 от 26.07.2010 г. относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране

2009 г.

ДНФ № 01 от 10.03.2009 г. относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране
ДНФ № 01 от 10.03.2009 г. - допълнение относно допълнение към условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране
ДНФ № 02 от 10.03.2009 г. относно сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз
ДНФ № 03 от 10.03.2009 г. относно процедура по отчитане и докладване на нередности по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз
ДНФ № 04 от 10.03.2009 г. относно организация на счетоводния процес в Управляващите органи /Междинните звена, управляващи средствата по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране

2008 г.

ДНФ № 01 от 28.01.2008 г. oтносно условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз (ЕС) и кореспондиращото национално съфинансиране на Република България за периода 2007-2013 г. по двустранните програми за трансганично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България – Бивша Югославска Република Македония, Република България – Република Сърбия и Република България – Република Турция
ДНФ № 02 от 28.01.2008 г. oтносно сертифициране на разходите по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз за периода 2007-2013 г. между Република България – Бивша Югославска Република Македония, Република България – Република Сърбия и Република България – Република Турция
ДНФ № 03 от 28.01.2008 г. oтносно процедура по отчитане и докладване на нередности по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз за периода 2007-2013 г. между Република България – Бивша Югославска Република Македония, Република България – Република Сърбия и Република България – Република Турция
ДНФ № 04 от 05.02.2008 г. oтносно организация на счетоводния процес в Управляващия орган за сметка на средствата, предоставени чрез Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕК и кореспондиращото национално съфинансиране по двустранните програми за трансганично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България – Бивша Югославска Република Македония, Република България – Република Сърбия и Република България – Република Турция
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.