Транспорт

Страница на Управляващия орган на ОП Транспорт

Работен вариант на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Работен вариант на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., представен в актуалната форма за програмата.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.